Kosmetika musí být v první řadě bezpečná

Exis­tence každé značky sto­jí a padá na důvěře zákazní­ka. Výrob­ci se muse­jí snažit vyrábět v co nejvyšší kval­itě za nejnižší možné ceny a také nově pří­chozí zájem­ce přesvědčit o své vyjimečnosti.

Zprá­va o bezpečnos­ti — rešerše

Pod­nikat legál­ně zna­mená přede­vším spolupra­co­v­at s úřady a najít odborní­ka na far­ma­cii, který bude u každého nového pro­duk­tu zkoumat, zda jsou všech­ny ingre­di­ence bezpečné a jestli při jejich kom­bi­nování nemůže dojít k nežadoucím pro­jevům. Na kaž­dou z použitých surovin provede rešerši z dos­tup­ných vědeck­ých studií, aby měl jis­to­tu, že nej­sou známy nežadouci vedle­jší účinky.

Na kaž­dou z použitých surovin provede rešerši z dos­tup­ných vědeck­ých studií, aby měl jis­to­tu, že nej­sou známe nežá­doucí vedle­jší účinky.

Na zák­ladě těch­to rešerši a posouzení dalších para­metrů, jako napřík­lad výpočet expoz­ice pokožky nebo způ­sob konz­er­vace a balení, odborník vypracu­je Zprávu o bezpečnos­ti kos­met­ick­ého přípravku. Struk­tu­ra a obsah jsou dány závazný­mi před­pisy EU.

Kon­trolu dodržování a dalších povin­nos­ti provádí pravidel­ně Kra­jská hygien­ická stan­ice a to osob­ně, pří­mo na provozovně.

Povin­na reg­is­trace v evrop­ské databázi

Před zahá­jením prode­je musí výrobce svůj pro­dukt ještě zareg­istrovat v data­bázi kos­met­ick­ých přípravků Evrop­ské unie – tzv. Reg­istru CPNP.

Kde se testuje?

Není to jed­iná možnost, ale větši­na českých výrobců si nechává pro­duk­tu schval­o­vat ve Stát­ním zdravot­ním ústavu. Provádějí se zde lab­o­ra­torní, instru­men­tál­ní a klin­ické zkoušky k průkazu bezpečnos­ti a ověřu­je se , jestli si výrob­ci nevymýšle­jí a jejich tvrzení o vlast­nos­tech a funkcích kos­met­ick­ého přípravku se zak­lá­da­jí na pravdě. Bio­log­ické testy se neprovádějí in vivo na zvířat­e­ch, ale pomocí alter­na­tivních metod in vit­ro v tkáňových kulturách.

Označení CPK (cer­ti­fiko­vaná přírod­ní kos­meti­ka) a CPK Bio (cer­ti­fiko­vaná přírod­ní biokos­meti­ka) může výrobkům udělit pouze jed­iná insti­tuce v ČR, kter­ou je KEZ (kon­tro­la eko­log­ick­ého zemědělství).

Jak odd­ělit zrno od plev?

Mno­ho značek, napřík­lad Ego Har­mo­ny, mají v e‑shopu u každého pro­duk­tu rov­nou umístěny i přís­lušné cer­ti­fiká­ty ke stažení. Ten­to způ­sob je pro zákazní­ka úplně ideál­ní a zbaví jej vešk­erých pochyb o výrobku.

Ale větši­na prode­jců tyto cer­ti­fiká­ty na webu nemá. Máme, ale prá­vo si je vyžá­dat emailem. Ale kdo chce dnes čekat na email od přís­lušného prode­jce než nakoupíme, asi nikdo nechce čekat, raději nakupu­jeme ihned.

Za co můžeme poděko­vat EU?

Je přís­ná, na sez­na­mu zakázaných látek má přes 1300 položek a jejich počet neustále roste.

Čestí výrob­ci se čas­to zlobí, že EU jim kom­p­liku­je živ­ot, když jim napřík­lad nedo­volí označit bylin­ný přípravek za léčivý.

V rám­ci ochrany spotřebitele je však nut­né, aby lék zůstal lékem a kos­meti­ka „pouze“ kosmetikou.

Závěrem

Výrob­ci přirozeně tvrdí, že jejich kos­meti­ka je poc­tivá, čistá, bezpečná a účin­ná. Jenže když to tvrdí každý, ve výsled­ku to nez­na­mená nic. Ve snaze při­jít s něčím novým, co by značku odliši­lo od ostat­ních a přiláka­lo pozornost zákazní­ka, zacháze­jí někdy až příliš daleko a slibu­jí nesplnitelné.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře