Mýty a pravdy o celulitidě

Co oprav­du fun­gu­je a co je jen mýtus?

Před­stav si pomer­ančovou kůru. Tvr­zovitá, výrazná a zcela ojed­inělá. Nyní si před­stav, že každá její jam­ka a bráz­da reprezen­tu­je jed­nu z mno­ha bájí a zkazek, které kolu­jí o fenoménu jménem celulitida.

A právě dnes se společně ponoříme do těch­to oranžových hlu­bin, aby­chom na svět­lo vytáh­li prav­du, a vyvrátili mýty. Celuli­ti­da, to je vlast­ně taková nevyžá­daná osla­va žen­skosti, která se nep­tá, prostě při­jde. A s ní přichází i voj nekonečných rad, jak s ní bojo­vat. Ale co z toho je oprav­du efek­tivní, a co jsou jen prázd­né sliby?

Mýtus č. 1: 

Speciál­ní krémy a gely vám zbaví celuli­tidy jed­nou provždy

Jako mag­ické elixíry z pohádek, které slibu­jí přeměnit olo­vo ve zla­to, se na trhu obje­vu­jí krémy a gely s lákavým slibem: “Zbavíme vás celuli­tidy!” Ale než otevřeš peněženku, vzpomeň si na pomer­ančovou kůru. Bez ohle­du na to, kolik kré­mu na ni naneseme, její pod­sta­ta se nezmění. Krémy mohou pokožku hydra­to­vat a lehce zpevnit, ale jako řešení celuli­tidy sto­jí na vratkých nohou.

Prav­da č. 1:

Zdravý živ­ot­ní styl a pohyb

Otočme list a prom­lu­vme o tom, co oprav­du působí. Pohyb, vyvážená výži­va a dostatek vody. Celuli­ti­da není nic víc než tuk, který se prok­ousal skrz vazivové tkáně. A jako každý dobrý zahrad­ník ti mohu říci, že zahra­da těla potře­bu­je pravidel­nou péči. Pohybem a správným stravováním zapálíš hrub­níky tukových buněk a zlepšíš krevní oběh, což je jako při­hodit zahrád­ce hno­ji­vo plné zdraví.

Mýtus č. 2:

Inten­zivní masáže a balíčky dokážou celuli­tidu rozpustit

Před­stav si, že masíru­ješ těs­to na chléb v naději, že z něj uděláš křehké sušenky. Nemožné, že? Podob­ně i masáže a balíčky mohou zlepšit vzh­led pokožky dočas­ně, ale tukové buňky spo­jené s celuli­ti­dou prostě nerozpustíš.

Prav­da č. 2:

Pravidel­né masáže jako pod­po­ra cirkulace

Ale co se týče pravidel­ných masáží, ty mohou mít poz­i­tivní vliv. Nejenže potěší tělo i mysl, ale je prokázáno, že pod­poru­jí krevní oběh a lym­fat­ický sys­tém. A to je jako když zahrád­ka dostane správné zavlažování – všech­no lépe prosperuje.

Mýtus č. 3: 

Dra­stické diety jsou odpovědí na zbavení se celulitidy

Před­stav si, že celuli­ti­da je drakem a dra­stická dieta je statečný rytíř, který ho při­jde zabít. Ale jak­mile rytíř odjede, drak se znovu objeví, čas­to sil­nější než předtím. Dra­stické diety mohou způ­so­bit rych­lý úbytek hmot­nos­ti, ale nezříd­ka vede k jojo efek­tu, což situaci s celuli­ti­dou spíše zhoršuje.

Prav­da č. 3: 

Vyvážená stra­va bohatá na antioxidanty

Mís­to toho se zaměř na vyváže­nou a udržitel­nou stravu. Antiox­i­dan­ty, napřík­lad z čer­stvého ovoce a zeleniny, jsou jako rytíři, kteří se dra­ka nebo­jí, a pomáha­jí tělu bojo­vat pro­ti vol­ným radikálům, které pokožku stárnou. Tím se dopře­ješ nejen kval­it­ní výživu, ale i dlouhodobě zdravější vzh­led pokožky.

Jak vidíš, ces­ta k hlad­ké pokožce je více o dlouhodobé péči a zdravých návy­cích než o zázračných krémech a rych­lých řešeních.

Neboj se být trpělivá a laskavá k sobě, ste­jně jako bys byla k zahrád­ce, kter­ou chceš přetvořit v krás­nou oázu.

A pamatuj, tvo­je krása není defi­nová­na pří­tom­nos­tí celuli­tidy. Jsi krás­ná přes­ně taková, jaká jsi, a co je nejdůležitější, jsi sil­ná a schopná.

Sto­jíš ve svě­tle pravdy, s hlavou vztyče­nou a se sebevě­domím, které se neotřese žád­ným mýtem.

S lásk­ou a podporou

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře