VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej ebooků (elek­tron­ick­ých knih) a online kurzů

 

I. Úvod­ní ustanovení a vysvětlení účelu všeobec­ných obchod­ních podmínek

1. Tyto všeobec­né obchod­ní pod­mínky (dále též uváděné jen zkratk­ou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elek­tron­ick­ých knih) a online kurzů (dále obo­jí společně označováno i jako „dig­itál­ní obsah“ nebo „pro­duk­ty“) přes webové rozhraní kosmetikasrdcem.cz.

2. Nákup pro­duk­tů probíhá na zák­ladě Kup­ní smlou­vy uza­vírané mezi Prodá­va­jícím a Kupu­jícím. Pro­ces uza­vírání Kup­ní smlou­vy je podrob­ně pop­sán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou doku­mentem, který je nedíl­nou součástí Kup­ní smlou­vy a podrob­ně uvádí a vysvětlu­je prá­va a povin­nos­ti obou stran kup­ní smlou­vy, tedy Kupu­jícího i Prodá­va­jícího. Ujed­nání, která jsou v Kup­ní smlou­vě odlišná od ustanovení VOP, mají před­nost (tedy text Kup­ní smlou­vy je nad tex­tem VOP). VOP řeší i něk­teré další otázky, které s náku­pem dig­itál­ního obsahu nebo s užíváním inter­ne­tových stránek kosmetikasrdcem.cz souvisí.

3. VOP obsahu­jí infor­ma­ce, které potře­bu­jete mít k dis­pozi­ci ještě před tím, než pro­dukt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v pří­padě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kon­tak­tu­jte mě ještě před objed­náním pro­duk­tu. Kon­tak­ty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odes­lat“, mi totiž dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souh­lasíte s takovým průběhem obchodu a spolupráce, jaký zde popisuji.

4. Ve VOP máte k dis­pozi­ci všech­ny pod­stat­né infor­ma­ce. Pro rych­le­jší ori­entaci je tu obsah:

 

Obsah VOP:

Úvod­ní ustanovení a vysvětlení účelu všeobec­ných obchod­ních pod­mínek
Důležité pojmy (definice)
Objed­náv­ka a uza­vření Kup­ní smlou­vy
Cena pro­duk­tů a plat­ba
Dodací pod­mínky
Úda­je o funkčnos­ti dig­itál­ního obsahu a jeho součin­nos­ti s hard­warem a soft­warem a ochrana autorských práv
Odstoupení od Kup­ní smlou­vy
Záru­ka, prá­va z vad­ného plnění, rekla­mační řád
Vyři­zování stížnos­tí, řešení spotřebi­tel­ských sporů
Závěrečná ustanovení

 

 

II. Důležité pojmy (definice)

1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodá­va­jícím je: Lenka Tolarová

IČ: 86736311

S místem pod­nikání: Liberec

Zap­saný v živnos­ten­ském rejstříku

Kon­tak­t­ní tele­fon: 731000323

Adresa pro doručování elek­tron­ické poš­ty: info@kosmetikasrdcem.cz

2. KUPUJÍCÍ.

Kupu­jící je ten, kdo prostřed­nictvím webového rozhraní kosmetikasrdcem.cz uza­vře se mnou jako Prodá­va­jícím Kup­ní smlou­vu, a tím koupí něk­terý z pro­duk­tů. Kupu­jícím může být pod­nika­tel (pod­nika­jící fyz­ická oso­ba – OSVČ anebo právnická oso­ba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

3. SPOTŘEBITEL.

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyz­ická oso­ba, která nejed­ná v rám­ci své pod­nika­tel­ské čin­nos­ti nebo v rám­ci samostat­ného výkonu povolání. Pokud jste fyz­ická oso­ba a do objed­návky uvedete IČO, budu mít zato, že Kup­ní smlou­vu uza­víráte jako pod­nika­tel, a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA.

Je to Kup­ní smlou­va, ve které jako Kupu­jící vys­tupu­je spotřebi­tel. Podle plat­ných zákonů je spotřebi­tel více chráněn než Kupu­jící, který není spotřebitelem. Součas­ně má prodá­va­jící i více povin­nos­tí vůči spotřebiteli než vůči jiné­mu Kupu­jící­mu a je povi­nen poskyt­nout spotřebiteli infor­ma­ce stanovené jak občan­ským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupu­jícím jiná oso­ba než spotřebi­tel, neuži­jí se ta ustanovení VOP, která slouží výhrad­ně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Je to taková Kup­ní smlou­va, která je uza­vře­na prostřed­nictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uza­vře­na, aniž by se Prodá­va­jící a Kupu­jící museli osob­ně potkat, pro­tože ji uza­víra­jí přes webové rozhraní nebo prostřed­nictvím mailové komu­nikace, tele­fon­icky nebo s využitím obdob­ných komu­nikačních prostřed­ků. Nák­la­dy spo­jené s použitím prostřed­ků komu­nikace na dálku (zejmé­na nák­la­dy na inter­ne­tové připo­jení a tele­fon­ní hov­ory) si hradíte sami a neliší se od běžné saz­by účto­vané vaším operá­torem, resp. posky­to­vatelem inter­ne­tového připo­jení. Učiněním objed­návky výslovně souh­lasíte s použitím prostřed­ků komu­nikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY.

Jsou to plat­né právní před­pisy, který­mi se řídí vztah mezi Kupu­jícím a Prodá­va­jícím. Jde zejmé­na o zákon č. 89/2012 Sb., občan­ský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v pří­padech, kdy je Kupu­jícím spotřebi­tel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

III. Objed­náv­ka a uza­vření kup­ní smlouvy

1. Kupu­jící objed­nává pro­duk­ty přes webové rozhraní, tj. skrze auto­mat­ický objed­návkový sys­tém, odesláním vyplněného objed­návkového formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ.

Na webovém rozhraní je uve­den podrob­ný popis nabízených pro­duk­tů včet­ně uve­dení toho, co obsahu­jí, komu jsou urče­ny, co Kupu­jící­mu mohou přinést a v jakém for­má­tu je posky­továny, pří­pad­ně, zda jsou pro jejich efek­tivní používání a absolvování nut­né ještě nějaké další pod­mínky. Je zde i podrob­ný popis bonusů, které jsou k jed­notlivým pro­duk­tům poskyt­nu­ty. Vešk­eré prezen­tace uve­dené na webovém rozhraní jsou infor­ma­tivního charak­teru. Jako Prodá­va­jící nejsem povin­na uza­vřít Kup­ní smlou­vu ohled­ně těch­to pro­duk­tů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ.

Pro objed­nání pro­duk­tů přes webové rozhraní slouží objed­návkový for­mulář, kde jako Kupu­jící vyplníte jméno, příj­mení nebo fir­mu, adresu, email, tele­fon­ní čís­lo, u pod­nikatelů IČ, DIČ a zvolíte způ­sob úhrady   a zvolíte způ­sob úhrady  a vyberete označením (zak­liknutím) vybraný pro­dukt nebo produkty.

Před odesláním objed­návky vám je umožněno zkon­trolo­vat a měnit úda­je vložené do objed­návkového for­muláře a pří­pad­ně ještě oprav­it vzniklé chy­by a nes­rov­nalosti. Objed­návku odešlete kliknutím na tlačítko „Odes­lat“.

O obdržení objed­návky vás budu infor­mo­vat mailem zaslaným na vaši elek­tron­ick­ou adresu, kter­ou jste zadali v objed­návce. Infor­ma­ce o obdržení objed­návky je zasílá­na auto­mat­icky. Není-li v potvrzení uve­de­no, že objed­návku při­jímám, zašlu vám infor­ma­ci o při­jetí objed­návky v násled­ném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o při­jetí vaší objed­návky, je možné tele­fon­icky nebo mailem (na adresu uve­de­nou v čl. II. VOP) objed­návku zrušit. Doručením potvrzení o při­jetí objed­návky na vaši elek­tron­ick­ou adresu uve­de­nou v objed­návce je Kup­ní smlou­va uzavřena.

V pochyb­nos­tech vás mohu kon­tak­to­vat za účelem ověření pravosti objed­návky a nepo­­daří-li se pravost objed­návky ověřit, má se zato, že objed­náv­ka vůbec neby­la podá­na a takovou objed­návk­ou se nadále nezabývám.

4. Kup­ní smlou­va se uza­vírá v českém jazyce. Smlou­va se uza­vírá v elek­tron­ické podobě, tvoří ji vaše objed­náv­ka, její při­jetí z mé strany a tyto VOP. Smlou­vu archivu­ji v elek­tron­ické podobě, není přístupná.

 

 

IV.Cena pro­duk­tů a platba

1. CENA PRODUKTŮ.

N webovém rozhraní je vždy uve­de­na i aktuál­ně plat­ná cena jed­notlivých pro­duk­tů. Cena je plat­ná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uve­de­na. Pokud je uve­de­na akční cena, je spolu s tím uve­de­no i za jakých pod­mínek a do jaké doby akční cena platí. Vzh­le­dem k charak­teru pro­duk­tů nevznika­jí žád­né nák­la­dy na dopravu a ani další nák­la­dy spo­jené s jeho dodáním. Kalkulo­vaná cena uve­dená v souhrnu objed­návky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odes­lat“) je pro­to již koneč­nou cenou.

2. Sjed­nanou kup­ní cenou je cena uve­dená u pro­duk­tu v okamžiku odeslání vaší objed­návky (uve­dená v odeslaném objed­návkovém for­muláři). Pokud by doš­lo ke zjevné chy­bě při uve­dení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen přede­vším přek­lep, chy­ba při zadávání ceny) nebo obdob­né chy­bě v pro­ce­su uza­vírání Kup­ní smlou­vy, pak nejsem povin­na vám za takovou zjevně chyb­nou cenu pro­dukt dodat, a to ani v pří­padě, že doš­lo k auto­mat­ick­é­mu potvrzení o při­jetí objed­návky. V pří­padě, že by již doš­lo z vaší strany i k úhradě této zjevně chyb­né ceny, jsem oprávně­na od Kup­ní smlou­vy odstoupit. Dojde-li ke změně kup­ní ceny v době mezi odesláním vaší objed­návky a jejím potvrzením z mé strany, platí kup­ní cena plat­ná v okamžiku odeslání objed­návky, nedo­jde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujed­náno jinak, jsem povin­na vám pro­duk­ty dodat až po úplném zapla­cení sjed­nané kup­ní ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY.

Kup­ní cenu je možné uhra­dit násle­du­jící­mi způsoby:

- Bezho­tovost­ně bankovním převo­dem na můj účet (plat­ba trvá větši­nou 1 – 2 pra­cov­ní dny): pokyny k plat­bě, v podobě zálo­hové fak­tu­ry, obdržíte v mailu potvrzu­jícím při­jetí objed­návky. (pokud nevys­tavu­jete zálo­hovou fak­tu­ru, vyškrt­něte „v podobě fak­tu­ry“. Při plat­bě, prosím, neza­pomeňte uvést přís­lušný vari­abil­ní sym­bol, aby mohla být plat­ba rych­le spárová­na a pro­dukt co nejdříve dodán.

- Bezho­tovost­ně plateb­ní­mi kar­ta­mi VISA, VISA Elec­tron, Mas­ter­Card, Mae­stro (plat­ba se provede ihned).

- Online bankovním převo­dem (plat­ba se provede ihned).

Plateb­ní metody jsou napo­je­ny na plateb­ní bránu společnos­ti GOPAY
s.r.o., která posky­tu­je zabezpeče­nou tech­nologii při­jímání plateb­ních karet a online
bankovních převodů. Čís­la plateb­ních karet, kred­it­ních karet a hes­la k elek­tron­ick­é­mu
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěry­hod­ného kanálu společnos­ti
 GOPAY s.r.o. 

Pří­pad­né další způ­so­by plat­by budou uve­de­ny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohod­nu­ty. Kup­ní cena se hradí v korunách českých. 

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V pří­padě bezho­tovost­ního převo­du je kup­ní cena splat­ná do 7 dnů od potvrzení při­jetí objed­návky (tedy od uza­vření Kup­ní smlou­vy). Datum splat­nos­ti je uve­dené v pokynech k plat­bě na fak­tuře. Kup­ní cena je zapla­ce­na v okamžiku, kdy je přís­lušná část­ka přip­sá­na na můj bankovní účet. V pří­padě online plat­by kar­tou nebo rych­lým bankovním převo­dem je kup­ní cena splat­ná bezprostřed­ně po uza­vření Kup­ní smlouvy.

O při­jetí plat­by vám vys­tavím dok­lad o při­jaté plat­bě a fak­tu­ru, kter­ou u online plateb­ních metod obdržíte obratem po prove­dení plat­by, v ostat­ních pří­padech do 3 pra­cov­ních dnů od při­jetí platby.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Ebook není možné hra­dit for­mou splátkového kalendáře.

 

 

V. Dodací podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ

Při koupi e‑booku bude dig­itál­ní obsah ve for­má­tu pdf nebo obdob­ném dodán po zapla­cení kup­ní ceny na e‑mail jako přílo­ha e‑mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáh­nout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uži­va­tel­ský účet na webovém rozhraní a budou vygen­erovány a na elek­tron­ick­ou adresu uve­de­nou v objed­návce zaslány přís­tupové úda­je k vaše­mu uži­va­tel­ské­mu účtu (pod­mínky užívání jsou uve­de­ny v čl. VI těch­to VOP). V pří­padě, že je pro všech­ny přih­lášené kurz otevírán ve ste­jný den, obdržíte po zapla­cení přís­tupové úda­je v pře­dem ohlášený den. Po přih­lášení s využitím přís­tupových úda­jů vám bude dig­itál­ní obsah (on-line kurz) dodán zpřís­tup­něním člen­ské sekce. Je-li to s ohle­dem na návaznost obsahu efek­tivní, budou vám jed­notlivé lekce zpřís­tupňovány pos­tup­ně, dle har­mono­gra­mu uve­deného na „nástěnce“ člen­ské sekce on-line kurzu.

2. DODACÍ LHŮTA.

E‑book a on-line kurz (přís­tupové úda­je) bude dodán do 3 pra­cov­ních dnů poté, kdy bude plat­ba přip­sá­na na můj bankovní účet. U plat­by online plateb­ní kar­tou nebo rych­lým online převo­dem bude pro­dukt dodán obratem po prove­dení plat­by. Výjimk­ou je jen výše uve­dená situ­ace, kdy on-line kurz začíná pro všech­ny přih­lášené účast­níky v konkrét­ní ste­jný pře­dem avi­zo­vaný den.

3. Po dodání pro­duk­tu si prosím co nejdříve zkon­trolu­jte funkčnost a dos­tup­nost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kon­tak­tu­jte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrob­nos­ti jsou uve­de­ny v čl. VIII těch­to VOP.

4. Dig­itál­ní obsah vyžadu­je k plné funkčnos­ti, abyste měli k dis­pozi­ci hard­warové a soft­warové vybavení umožňu­jící zejmé­na otevřít a pra­co­v­at s doku­men­ty ve for­má­tu pdf (podrob­nos­ti obsahu­je čl. VI. VOP).

 

 

VI. Úda­je o funkčnos­ti dig­itál­ního obsahu a jeho součin­nos­ti s hard­warem a soft­warem a ochrana autorských práv

1. Dig­itál­ní obsah zasílám pouze vám, jako Kupu­jící­mu, na vaši elek­tron­ick­ou adresu, pří­pad­ně zpřís­tup­něním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Dig­itál­ní obsah vyžadu­je k plné funkčnos­ti, abyste měli k dis­pozi­ci hard­warové a soft­warové vybavení umožňu­jící otevřít a pra­co­v­at s doku­men­ty ve for­má­tu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve člen­ské sek­ci je nut­né se přih­lásit do vaše­ho uži­va­tel­ského účtu zadáním přís­tupových úda­jů. Obsah přehra­jete s pomocí inter­ne­tového prohlížeče pod­poru­jící audio přehrávání. Soft­ware musí obsa­ho­vat obvyk­lé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbyt­né, abyste byli připo­jeni k síti inter­net s dostateč­nou rychlostí připo­jení. Dále je nut­né, aby váš hard­ware umožňo­val zvukový výst­up. Neod­povídám za nedos­tup­nost obsahu v pří­padě nefunkčnos­ti či poma­lé rychlosti vaše­ho inter­ne­tového připo­jení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočas­ně nedos­tup­ný v pří­padě údrž­by dat nebo výpad­ků serveru. Webové stránky mohou být aktu­al­i­zovány bez před­chozího upozornění.

2. Pro­duk­ty jsou vytvoře­ny s využitím mých znalostí a zkušenos­tí a roků praxe. Jed­ná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použi­jete a jak­ou péči a úsilí budete věno­vat uvádění těch­to infor­ma­cí do praxe. Pro­to nemo­hu odpoví­dat za to, jakých konkrét­ních výsled­ků na zák­ladě pro­duk­tů sami dosáh­nete. Pro­duk­ty nenahrazu­jí osob­ní konzultaci. Dig­itál­ní obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého před­chozího výslovného písem­ného souh­la­su dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitel­né nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trest­ný čin.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET.

Po zak­oupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přís­tupové úda­je k přih­lášení do vaše­ho uži­va­tel­ského účtu, tak jak je uve­de­no v části o dodacích pod­mínkách (čl. V. VOP). Zavazu­jete se dodržo­vat mlčen­livost o přís­tupových úda­jích a neu­možnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupu­jící se rovněž zavazu­jete udržo­vat vaše úda­je uve­dené v uži­va­tel­ském účtu aktuál­ní a prav­di­vé. V pří­padě závažného porušení vašich povin­nos­tí vyplý­va­jících ze Smlou­vy nebo těch­to VOP jsem oprávně­na vám uži­va­tel­ský účet znepřís­tup­nit či zrušit. Rovněž tak v pří­padě porušení vašich povin­nos­tí týka­jících se ochrany autorských práv.

 

 

VII. Odstoupení od kup­ní smlouvy

1. Ze zákona může spotřebi­tel od smlou­vy uza­vřené dis­tančním způ­sobem zpravid­la odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uza­vření kup­ní smlou­vy. Pro­tože mi však max­imál­ně záleží na vaší spoko­jenos­ti, posky­tu­ji vám nad rámec zákon­ných povin­nos­tí garan­ci spoko­jenos­ti. Máte možnost ve lhůtě do 30 dnů od uza­vření Kup­ní smlou­vy odstoupit od této smlou­vy bez uve­dení jakéhokoli důvo­du, pokud pro­dukt nes­plní vaše očekávání nebo i z jakéhokoli jiného důvo­du. V takovém pří­padě mě prosím o uplat­nění garance spoko­jenos­ti infor­mu­jte elek­tron­icky na info@kosmetikasrdcem.cz nebo písem­ně na adresu uve­de­nou v úvo­du těch­to VOP. V infor­ma­ci uveďte, že využíváte prá­vo ve 30denní lhůtě odstoupit od Kup­ní smlou­vy v rám­ci garance spoko­jenos­ti a přiložte prosím pokud možno i dok­lad o koupi pro­duk­tu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše iden­ti­fikační úda­je a údaj o tom, jaký pro­dukt jste zak­oupili. Odstoupit (využit garan­ci spoko­jenos­ti) lze jednoduše i vyplněním for­muláře, který naleznete zde. V pří­padě použití vzorového for­muláře vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho při­jetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

2. Uplat­nění garance spoko­jenos­ti for­mou podle před­chozího odstavce ve 30denní lhůtě zna­mená, že musí být odstoupení od Kup­ní smlou­vy odesláno mailem na info@kosmetikasrdcem.cz nebo odesláno poš­tou na moji adresu uve­de­nou v čl. II. odst. 1 VOP. Nejpozději do 14 dnů od doručení ozná­mení o využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás při­jala jako plat­bu za pro­dukt. Peníze vám vrátím ste­jným způ­sobem, jakým jste je uhradili, leda byste souh­lasili s jiným způ­sobem plat­by, se kterým by pro vás neby­ly spo­je­ny další náklady.

3. Jako Kupu­jící můžete od Kup­ní smlou­vy odstoupit i v dalších pří­padech stanovených zákonem nebo Kup­ní smlou­vou a VOP, zejmé­na v pří­padě vad­ného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodá­va­jící jsem oprávně­na od Kup­ní smlou­vy odstoupit v pří­padě pod­stat­ného porušení vašich povin­nos­tí z Kup­ní smlou­vy, zejmé­na v pří­padě, kdy by doš­lo k neo­právněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších pří­padech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupu­jícího nedoš­lo k úhradě kup­ní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splat­nos­ti, Kup­ní smlou­va se uplynutím této lhů­ty ruší. V pří­padě odstoupení od smlou­vy jsem oprávně­na vám okamžitě zrušit příst­up do člen­ské sekce. 

4. Je-li Vám společně s pro­duk­tem poskyt­nut dárek, bonus, je darovací smlou­va mezi námi uza­vřená s roz­va­zo­vací pod­mínk­ou, že dojde-li k odstoupení od Kup­ní smlou­vy z vaší strany bez uve­dení důvodů anebo k odstoupení od Kup­ní smlou­vy z mojí strany pro pod­stat­né porušení vašich povin­nos­tí z Kup­ní smlou­vy, pozbývá darovací smlou­va účin­nost a jste povin­ni mi poskyt­nutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlou­vy vrátit. Vešk­eré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřís­tup­něny až po úhradě kup­ní ceny, není-li na webovém rozhraní uve­de­no, že jsou posílány až po uplynutí lhů­ty garance spokojenosti.

 

VIII. Záru­ka, prá­va z vad­ného plnění, rekla­mační řád

1. Prá­va vznika­jící z vad­ného plnění se řídí plat­ný­mi právní­mi před­pisy, zejmé­na ustanovení­mi § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

2. Prá­va ze záruky se řídí zejmé­na ustanovení­mi § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

3. Jako Prodá­va­jící vám odpovídám, že pro­dukt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v pří­padě, že se vada pro­jeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že pro­dukt byl vad­ný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskyt­nou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

4. V pří­padě výsky­tu vady, kter­ou nelze odstran­it nebo v pří­padě opako­vaného výsky­tu vady nebo výsky­tu většího poč­tu vad máte prá­vo požadovat výměnu pro­duk­tu za nový anebo od Kup­ní smlou­vy odstoupit. V pří­padě, že neod­stoupíte od smlou­vy nebo neu­plat­níte prá­vo na dodání nového pro­duk­tu bez vad, můžete požadovat přiměře­nou sle­vu. Přiměře­nou sle­vu můžete žádat i v pří­padě, že bych neby­la schop­na vám nový pro­dukt bez vad dodat, ste­jně tak i v pří­padě, že bych nez­jed­nala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjed­nání nápravy půso­bi­lo značné obtíže. Vzh­le­dem k charak­teru pro­duk­tu přichází v úvahu jako vada nedos­tup­nost části obsahu, popří­padě chy­bějící nebo nečitel­ná část.

5. Prá­va z vad­ného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím pro­duk­tu věděli, že pro­dukt má vadu, anebo byste vadu sami způ­so­bili. Záru­ka a nároky z odpověd­nos­ti za vady se nevz­tahu­jí na vady způ­sobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

6. Pokud vám nebyl pro­dukt (resp. u online kurzu přís­tupové úda­je) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkon­trolu­jte nejprve složky „hro­mad­ná poš­ta“ nebo spam. Pokud ani tam pro­dukt (přís­tupové úda­je) nenaleznete, uplat­něte rekla­maci dle násle­du­jícího odstavce.

7. Rekla­maci u mě uplat­něte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Rekla­maci můžete uplat­nit mailem na elek­tron­ick­ou adresu info@kosmetikasrdcem.cz nebo zaslat písem­ně na adresu uve­de­nou v čl. II VOP. Uvítám, pokud k rekla­maci přiložíte i fak­tu­ru či jiný dok­lad o koupi, popis reklam­ované závady a návrh řešení rekla­mace. Rekla­maci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedo­hod­neme jinak. O uplat­nění a vyřízení rekla­mace vám poskyt­nu písem­né potvrzení, jste-li spotřebitel.

 

IX. Vyři­zování stížnos­tí, řešení spotřebi­tel­ských sporů

1. Máte-li k uza­vřené Kup­ní smlou­vě, její­mu plnění či mojí čin­nos­ti nějak­ou stížnost, kon­tak­tu­jte mě prosím na adrese uve­dené v čl. II. VOP nebo na elek­tron­ické adrese info@kosmetikasrdcem.cz.

2. Pod­nikám na zák­ladě živnos­ten­ského oprávnění, kon­trol­ním orgánem je přís­lušný živnos­ten­ský úřad, dohled nad dodržováním před­pisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchod­ní inspekce. Dodržování před­pisů o ochraně osob­ních úda­jů dozoru­je Úřad pro ochranu osob­ních úda­jů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svý­mi stížnostmi.

3. Pokud mezi mnou jako prodá­va­jícím a spotřebitelem dojde ke spotřebi­tel­ské­mu sporu, má spotřebi­tel prá­vo na jeho mimosoud­ní řešení. Sub­jek­tem mimosoud­ního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchod­ní inspekce. Vešk­eré podrob­nos­ti k mimosoud­ní­mu řešení jsou uve­de­ny na stránkách České obchod­ní inspekce www.coi.cz Spotřebi­tel může využít rovněž plat­for­mu pro řešení sporů online, která je zřízena Evrop­sk­ou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Uvádím, že nejsem vázá­na žád­ný­mi kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Kup­ní smlou­va je uza­vírá­na na dobu urči­tou, do doby splnění povin­nos­tí Prodá­va­jícího a Kupu­jícího ze smlou­vy vyplývající.

2. Ochrana osob­ních úda­jů je řeše­na samostat­ným doku­mentem, který naleznete na webovém rozhraní.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávně­na tyto VOP jed­nos­tran­ně měnit, pro Kupu­jícího však vždy platí text obchod­ních pod­mínek účin­ný v okamžiku odeslání objednávky.

4. Tyto VOP jsou účin­né od 31.8.2021