BHA kyseliny (kyselina salicylová)

Musím říct, že s nimi má oprav­du dobrou zkušenost. Pro­to jsem se rozhod­la se s vámi o ní podělit a nap­sat i co to jsou ty BHA kyseliny.

Dosta­la jsem vzorek neo­pla­cho­vatel­né BHA kyseliny v nízkém kon­cen­trá­tu a rozhod­la jsem ho zkusit, jelikož mě pořád trápí boláky na bradě a čele. Je to 12ti den­ní kůra. Po vyčištění pleti večer před spaním si dám na vatový tam­pónek trochu této kyseliny sal­i­cylové a potírám si obličej. Nechám tuto kyselinu vstře­bat a pak dám noční krém nebo krém pro­ti akné. Musím říct, že pro­ces hojení započal docela brzo. Už po týd­nu šlo znát, že se ta mís­ta docela dobře hojí. Nejde všech­no hned a musíme být trochu trpělivý co se týče hojení a pro­ce­su obnovy pleti.

Také působí tato kyseli­na do hloubky a tak se může stát, že po dvou dnech se to ještě zhorší a to z toho důvo­du, že kyseli­na vytahu­je z vaší pleti ty usazené nečis­to­ty a čistí ji hloubkově. Takže se nezlekněte a pokraču­jte v kůře dál.

Po zaho­jení mi na těch místech zůstaly i jizvičky, které se zcela ztrati­ly když jsem pro­ces po určité době opako­vala. Neš­lo to hned a já si všim­la, že za tři měsíce byly jizvy méně viditel­né a po dalších měsících (už si přes­ně nepa­matu­ju jak dlouho) byly jizvičky zcela pryč.

Jen chci upo­zor­nit, že  je to moje zkušenost a na každého tato kyseli­na sal­i­cylová bude půso­bit jinak. Něko­mu poma­le­ji nebo naopak rych­le­ji. Každá pleť je jiná a já akné nikdy neměla, až teď na něj trpím v dospělém věku (38let)

Pojďme na trochu té teorie o tom co to vůbec ta kyseli­na sal­i­cylová je a jaké nám přináší výhody při jejím používání.

Kyselina salicylová jako účinný chemický exfoliant!

BHA kyseli­na sal­i­cylová působí na kožní bílkov­inu ker­atin, kter­ou změkču­je a rozpouští. Pro­tože ker­atin v kůži zabezpeču­je, aby buňky drže­ly pevně spolu, jeho rozvol­nění umožní lehčí odstranění odumřelých buněk z povrchu kůže.

Kyseli­na sal­i­cylová je navíc, na rozdíl od většiny AHA kyselin, roz­pust­ná v tucích, což zna­mená, že nepů­sobí jen na povrchu kůže, ale proniká i do pórů, které mohou být ucpané kožním mazem. Sal­i­cyl se díky tomu postará o hloubkové vnitřní pročištění pórů a o odstranění zox­i­dovaného kožního mazu i dalších nečistot.

Významné benefity kyseliny salicylové: 

  • proniká do hlubších vrstev pokožky, kde ji čistí, čímž boju­je pro­ti akné a ucpaným pórům (chemický peel­ing kyseli­na salicylová),
  • odstraňu­je nahro­maděné množství odumřelých kožních buněk,
  • zjemňu­je známky stár­nutí kůže,
  • vyh­lazu­je vrásky aj jizvy po akné,
  • zvyšu­je pro­duk­ci kola­genu a pevnost pokožky,
  • pomáhá kůži vytvořit si ochran­nou bar­iéru před vnější­mi vlivy,
  • kys. sal­i­cylová působí jako exfo­liant (chemický peel­ing kyseli­na salicylová),
  • sjed­nocu­je barevný tón pleti,
  • hydratu­je a uklidňu­je podráždě­nou pokožku

Jak účinkuje kyselina salicylová na akné?

Když jsou vaše póry ucpané odumřelý­mi kožní­mi buňka­mi a zane­sené kožním ole­jem, čas­to se obje­vu­jí černé tečky (otevřené ucpané póry), bílé tečky (uza­vřené ucpané póry) a nebo pupínky (pus­tu­ly).

Tým, že kyseli­na sal­i­cylová proniká do hlubších vrstev pokožky a pracu­je na rozpuštění odumřelých buněk, které ucpá­va­jí póry, je výborným pomoc­níkem v boji pro­ti akné. Kúra může trvat i něko­lik týd­nů, dokud se nepro­jeví její plný účinek, ale určitě sto­jí za to.

Použití kyseliny salicylové

V kos­met­ick­ých přípravcích jde o bezpeč­nou látku s léčivý­mi účinky, pokud jsou dodrže­ny stanovené kon­cen­trace – v bezo­pla­chových a opla­chových kos­met­ick­ých přípravcích, kde se kyseli­na sal­i­cylová nevysky­tu­je jako konz­er­vant, má pov­olené množství do 2 %, v bezo­pla­chových přípravcích na vlasy to je 1 % a všude, kde se vysky­tu­je jako konz­er­vant potom 0,5 %.

Takže kdo váhá tak neváhe­jte a jděte do toho. Jsou různé přípravky s touto kyseli­nou. Ať jsou to bezo­pla­chové či opla­chovací výrobky, krémy a jiné sto­jí za to je zkusit. Viz. moje zkušenost v úvodu.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře