Celuli­ti­da a jak s ní zatočit

Celuli­ti­da to je věčné téma nás žen co si budeme vyk­lá­dat. Strávíme hodiny a hodiny o to aby jsme ji neměli nebo aspoň měli méně viditel­nou.  A s nás­tu­pem jara je to aktuál­ní téma, které by se mělo řešit než vlezeme opět do plavek a nemuse­ly se za sebe stydět.

Celuli­tidu má 9 z 10 žen. Trpí ji štíh­le a mladé, ženy s nad­váhou, ale i starší dámy. Je to dáno i naši genet­ick­ou výbavou, kter­ou jako ženy dostaváme do vínku už při narození. Muži ji netr­pí sko­ro vůbec a když tak strašně málo. Což já osob­ně jim trošku závidím.

Co to vůbec je ta celuli­ti­da a jak vzniká?

Proč vlast­ně vzniká? Je to dáno dědičnos­tí, sedavým zaměst­náním, hor­monál­ní změ­nou, kouřením, nedostatkem pit­ného režimu, věk, nad­váha, ale také i dlouhé stání.

Celuli­ti­da co to vůbec je to slovo?

Tzv. pomer­ančová kůže neboli dolíčky vznika­jí když je omezen prů­tok krve a lym­fy. Nedostatečné prokr­vení.  Proč ji více trpí ženy než muži je to tím, že žen­ský estro­gen pot­laču­je vita­mín E, který pod­poru­je oběh krve v tělě a také pot­laču­je vita­mín B6, který má močop­ud­né účinky.

A jak tedy pro­ti ní učin­ně bojovat?

Psát o tom, že jsou učin­né lym­fat­ické či ultra­zvukové masaže a jiné metody neb­udu, pro­tože nor­mál­ní žena, která je buď na mateřské nebo ji plat nedo­volí si tyto věci zaplatit. Já jsem z těch žen, které dáva­jí před­nost jiným lev­nějším metodám co neza­tíží rodin­ný rozpočet.

Pre­vence č.1  pro­ti tomu­to pomer­anči je, že změníte jídel­níček do kterého zahr­nete ovoce, zelen­inu, luštěniny, vita­míny, min­erá­ly a kval­it­ní tuky aaaaa dostatek pit­ného režimu. Dospělý člověk by měl vypít min­imál­ně 2 lit­ry den­ně čisté neperlil­vé vody. I per­livá voda v malé míře způ­sobu­je celuli­tidu. Také je dobrý zelený čaj a čaje či nápo­je určené s bojem pro­ti celulitídě.

Dále je důležité říct, že pohyb by měl být nedíl­nou součástí vaše­ho živ­ota. A to může bát jíz­da na kole, chůze, běh, tanec nebo cvičení doma před tele­vizí například.

Také rych­lé hub­nutí má vliv na celuli­tidu. Mělo by se hub­nout pos­tup­ně a né tak, že za týden zhub­nete 5kg. Tělo je pak z takové změny v šoku a brání se tím­to neš­varem mimo jiné.

Pre­vence č.2  ženy si pomáha­jí i různý­mi masážní­mi pomůck­a­mi či ve sprše použi­jou pee­leng, který masíru­je lym­fu dochází k prokr­vení a také odstraňu­jí odumřelé buňky z kůže. Pokož­ka je po něm jem­nější. Ste­jný efekt má i saunování a otužování.

Dále jsou krémy, které pokožku pro­hří­va­jí a nebo pokud něko­mu zahřívání pokožky nedělá dobře jsou i s efek­tem chladi­vým.  Mělo by se mazat min­imál­ně 2x den­ně. Ale i 1x den­ně je dobré. Já maza­la 1x den­ně, pro­tože s dět­mi jsem víc nestíha­la. A tyto krémy jsou i cen­ově dostupné.

Takže ženy směle do boje s celuli­ti­dou vaše Veru