Ochrana osob­ních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřu­jete nám své osob­ní úda­je. My zod­povídáme za jejich ochranu a
zabezpečení. Sez­namte se, prosím, s ochra­nou osob­ních úda­jů, zásada­mi a právy,
které máte v sou­vis­losti s GDPR (Nařízení o ochraně osob­ních údajů).

Kdo je správce?

Jsme Veroni­ka Teinerová a  Lenka Tolarová provozu­jeme  webovou stránku  kosemtikasrdcem.cz.

Vaše
osob­ní úda­je zpra­cov­ávám jako správce, urču­jeme, jak budou osob­ní úda­je
zpra­cov­ávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám pří­pad­né další
zpra­co­v­atele, kteří nám se zpra­cov­áním budou pomáhat.
Kon­tak­t­ní úda­je
Pokud se na nás/mě budete chtít v průběhu zpra­cov­ání obrátit, můžete nás/mě kon­tak­to­vat
na tel. čísle  734796401, 731000323  nebo na e‑mail: info@kosmetikasrdcem.cz

Prohlašu­jeme
Prohlašu­jeme, že jako správce vašich osob­ních úda­jů splňu­ji vešk­eré zákon­né
povin­nos­ti vyžadované plat­nou leg­isla­tivou, zejmé­na zákonem o ochraně osob­ních úda­jů a
GDPR, a tedy že:
budeme zpra­cov­á­vat vaše osob­ní úda­je jen na zák­ladě plat­ného právního důvo­du, a to
přede­vším oprávněného záj­mu, plnění smlou­vy, zákon­né povin­nos­ti či uděleného souh­la­su,
plníme dle článku 13 GDPR infor­mační povin­nost ještě před zahá­jením zpra­cov­ání
osob­ních úda­jů,
umožníme vám a budeme vás pod­porovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osob­ních úda­jů a GDPR

Rozsah zpra­co­v­aných osob­ních údajů

Zpra­cov­áváme osob­ní úda­je, které nám svěříte sami, a to z násle­du­jících
důvodů (pro naplnění těch­to účelů):
● posky­tování služeb, plnění smlou­vy
vaše osob­ní úda­je v rozsahu: e‑mail, nezbyt­ně potře­bu­jeme k plnění smlou­vy
(např. zaslání přís­tupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.
● vedení účet­nictví
Jste-li zákazníky, vaše osob­ní úda­je (fak­tu­rační úda­je) nezbyt­ně potře­bu­jeme,
aby­chom vyhověli zákon­né povin­nos­ti pro vys­tavování a evi­den­ci daňových dok­ladů.
● mar­ket­ing — zasílání newslet­terů
Vaše osob­ní úda­je (e‑mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e‑mailu a kdy je
nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého mar­ketingu — zasílání obchod­ních
sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného záj­mu, neboť důvod­ně
před­pok­ládáme, že vás naše novinky zají­ma­jí, a to po dobu 10 let od posled­ní
objed­návky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslet­tery jen na zák­ladě vaše­ho
souh­la­su, po dobu X let od udělení. V obou pří­padech můžete ten­to souh­las odvolat
použitím odhlašo­vacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.
● pokročilý mar­ket­ing na zák­ladě souh­la­su
Pouze na zák­ladě vaše­ho souh­la­su vám můžeme zasílat také inspiru­jící nabíd­ky
třetích osob nebo využít e‑mailovou adresu např. pro remar­ket­ing a cílení reklamy na
Face­booku, a to po dobu 10 let od udělení souh­la­su. Ten lze samozře­jmě kdykoli
odvolat prostřed­nictvím našich kon­tak­t­ních úda­jů.
● fotografická doku­men­tace — živé akce např. atd…doplňte své úče­ly zpra­cov­ání
Vaše osob­ní úda­je si ponecháváme po dobu běhu prom­lčecích lhůt, pokud zákon nes­tanoví
delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrét­ních pří­padech neuvedli jinak.

Cook­ies
Při procházení našich webových stránek zaz­na­menáváme vaši IP adresu, jak dlouho
se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cook­ies pro měření
návštěvnos­ti webu a přizpů­sobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj
oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabíd­nout ještě lep­ší
služ­by.
Cook­ies pro cílení reklamy budou zpra­cov­ávány jen na zák­ladě vaše­ho souh­la­su.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neu­možňu­je sbírání osob­ních
úda­jů. Používání cook­ies můžete na svém počí­tači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osob­ních úda­jů
Chráníme osob­ní úda­je v max­imál­ní možné míře pomocí mod­erních tech­nologií, které
odpoví­da­jí stup­ni tech­nick­ého rozvo­je. Chráníme je jako kdy­by byly naše vlastní.

Předání osob­ních úda­jů třetím osobám
K vašim osob­ním úda­jům mají příst­up naši zaměst­nan­ci a spolupra­cov­ní­ci.
Pro zajištění konkrét­ních zpra­co­v­a­tel­ských oper­ací, které nedokážeme zajis­tit
vlast­ní­mi sil­a­mi, využíváme služeb a aplikací zpra­co­v­atelů, kteří umí data ochránit
ještě lépe než my a na dané zpra­cov­ání se spe­cial­izu­jí.
Jsou to posky­to­vatelé násle­du­jících plat­forem:
doplňte podle sebe
 MioWeb, FAPI
Face­book
Google
Insta­gram

Je možné, že se v budouc­nu rozhod­neme využít další aplikace či zpra­co­v­atele,
pro usnad­nění a zkval­it­nění zpra­cov­ání. Slibu­jeme vám však, že v takovém pří­padě
při výběru, budu na zpra­co­v­atele klást min­imál­ně ste­jné nároky na zabezpečení a kval­i­tu
zpra­cov­ání jako na sebe.

Předávání dat mimo Evrop­sk­ou unii
Vešk­eré zpra­cov­ání osob­ních úda­jů bude prováděno na území EU.
//NEBO Data zpra­cov­áváme výhrad­ně v Evrop­ské unii nebo v zemích, které zajišťu­jí
odpoví­da­jící úroveň ochrany na zák­ladě rozhod­nutí Evrop­ské komise.

Vaše prá­va v sou­vis­losti s ochra­nou osob­ních úda­jů
V sou­vis­losti s ochra­nou osob­ních úda­jů máte řadu práv. Pokud budete chtít něk­terého z
těch­to práv využít, prosím, kon­tak­tu­jte nás prostřed­nictvím e‑mailu: info@kosmetikasrdcem.cz.
Máte prá­vo na infor­ma­ce, které je plněno již touto infor­mační stránk­ou se zásada­mi
zpra­cov­ání osob­ních údajů.

Díky právu na příst­up nás můžete kdykoli vyz­vat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké
vaše osob­ní úda­je zpra­cov­áváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osob­ní úda­je neak­tuál­ní nebo neú­plné, máte
prá­vo na doplnění a změnu osob­ních údajů.

Prá­vo na omezení zpra­cov­ání můžete využít, pokud se dom­níváte, že
zpra­cov­áváme vaše nepřes­né úda­je, dom­níváte se, že provádíme
zpra­cov­ání nezákon­ně, ale nechcete všech­ny úda­je smazat nebo pokud jste vznesl námitku
pro­ti zpracování.

Omez­it můžete rozsah osob­ních úda­jů nebo účelů zpra­cov­ání. (Např. odhlášením z
newslet­teru omezu­jete účel zpra­cov­ání pro zasílání obchod­ních sdělení.)

Prá­vo na přenositel­nost
Pokud byste chtěli své osob­ní úda­je vzít a přenést k něko­mu jiné­mu, budeme pos­tupo­vat
ste­jně jako při využití prá­va na příst­up — jen s tím rozdílem, že vám infor­ma­ce dodáme/pošlu
ve stro­jově čitel­né podobě. Tady potře­bu­jeme ale­spoň 30 dní.
Prá­vo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je prá­vo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapome­nout, ale pokud si to budete přát, máte na to prá­vo. V takovém pří­padě
vymažeme vešk­eré vaše osob­ní úda­je  z naše­ho sys­té­mu i ze sys­té­mu
všech dílčích zpra­co­v­atelů a záloh. Na zajištění prá­va na výmaz potře­bu­jeme 30 dní.
V něk­terých pří­padech jsme vázáni zákon­nou povin­nos­tí, a např. musím
evi­dovat vys­tavené daňové dok­la­dy po lhů­tu stanove­nou zákonem. V tom­to pří­padě tedy
smažeme všech­ny takové osob­ní úda­je, které nej­sou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budeme infor­mo­vat na e‑mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osob­ních úda­jů
Pokud máte poc­it, že s vaši­mi úda­ji nezacházíme v souladu se zákonem, máte
prá­vo se se svou stížnos­tí kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osob­ních úda­jů. Budeme moc
rádi  pokud nejprve budete o tom­to podezření infor­mo­vat nás,
aby­chom s tím mohli něco udělat a pří­pad­né pochy­bení napravit.

Odhlášení ze zasílání newslet­terů a obchod­ních sdělení
E‑maily s inspirací, články či pro­duk­ty a služba­mi vám zasíláme jste-li náš zákazník na
zák­ladě naše­ho oprávněného záj­mu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na zák­ladě vaše­ho souh­la­su. V obou
pří­padech můžete ukončit odběr našich e‑mailů stisknutím odhlašo­vacího odkazu v
každém zaslaném e‑mailu.

Mlčen­livost
Dovolu­jeme si Vás ujis­tit, že naši zaměst­nan­ci i spolupra­cov­ní­ci, kteří budou
zpra­cov­á­vat Vaše osob­ní úda­je, jsou povin­ni zachová­vat mlčen­livost o osob­ních
úda­jích a o bezpečnos­t­ních opatřeních, jejichž zveře­jnění by ohrozi­lo zabezpečení
Vašich osob­ních úda­jů. Tato mlčen­livost přit­om trvá i po skončení závazkových
vztahů s námi. Bez vaše­ho souh­la­su neb­u­dou vaše osob­ní úda­je vydány žád­né jiné
třetí straně.