Otázky o mezoterapii.

Máte poc­it, že vaše pleť ztrácí svůj mladistvý vzh­led a stále více vás trápí vrásky a jiné známky stár­nutí? Víte, že exis­tu­je řešení, které vám pomůže vrátit svou dřívější krá­su a svěžest, aniž byste museli pod­stoupit rizikové a bolestivé oper­ace? Před­stavu­jeme vám mezoter­apii — rev­oluční tech­niku, která využívá přírod­ních látek pro obnovu vaší pleti. Tato meto­da vám umožní dosáh­nout viditel­ných výsled­ků již po první návštěvě. Navíc, na rozdíl od ostat­ních anti-age­ing pro­ce­dur, nevyžadu­je žád­né dlouhé období zotavení, takže se můžete vrátit do svého nor­mál­ního živ­ota prak­ticky okamžitě.

10 nejčastějších otázek:

1. Co je mezoter­apie a jak může oživ­it mou pleť?

Mezoter­apie fun­gu­je na prin­cipu mikroin­jekcí, kdy jsou do pokožky vpi­chovány malé dávky speciál­ních přípravků. Tyto přípravky mohou obsa­ho­vat různé látky, včet­ně vita­mínů, min­erálů, aminoky­selin a dalších. Tyto látky pak působí pří­mo v místě aplikace, kde stim­u­lu­jí regen­eraci pokožky a pro­duk­ci kolagenu.
Tyto přírod­ní látky pomáha­jí oživ­it pleť, zlepšit její pružnost, zjem­nit vrásky a dodat hlubok­ou hydrataci.

2. Pro koho je mezoter­apie určená?
Mezoter­apie je ideál­ní vol­bou pro ženy, které chtějí oživ­it svou pleť a zlepšit její vzh­led. Je vhod­ná pro všech­ny typy pleti a věkové skupiny, ale je obzvláště účin­ná pro ty, kteří začí­na­jí pozorovat první známky stárnutí.

3. Je mezoter­apie bolestivá?
Větši­na klien­tek uvádí, že cítí jen mírné nepo­hodlí během aplikace. V salónu používáme top­ick­ou anestezii, aby byl pro­ces co nejméně bolestivý.

4. Kolik ošetření mezoter­apií budu potřebovat?
Počet ošetření se liší podle vaše­ho typu pleti a cílů. V průměru doporuču­ji 3  až 6 sezení v inter­valu 2 až 3 týd­ny pro nejlepší výsledky.

5. Jaké jsou vedle­jší účinky mezoterapie?
Vedle­jší účinky mezoter­apie jsou min­imál­ní a mohou zahrnovat mírné otoky, mod­řiny nebo zarud­nutí na místě vpichu. Tyto příz­naky obvyk­le odezní do 24 až 48 hodin.

6. Jak dlouho trvá, než uvidím výsled­ky mezoterapie?
Výsled­ky jsou čas­to viditel­né již po prvních sezeních, ale pro dosažení opti­mál­ních výsled­ků je obvyk­le potře­ba něko­lik sezení.

7. Jak dlouho výsled­ky mezoter­apie vydrží?
Výsled­ky mezoter­apie mohou trvat až šest měsíců nebo déle. Pro udržení výsled­ků doporuču­ji podz­im­ní kůru jed­nou za rok.

8. Jaké další služ­by nabízíte pro oživení pleti?
Kromě mezoter­apie nabízíme také řadu dalších ošetření pleti, jako jsou chemické peel­ingy, lyftin­gové masáže. Jako kos­metič­ka vám mohou pomo­ci vytvořit indi­viduál­ní režim ošetření, který vyhovu­je vašim potře­bám. Ste­jně, tak nemusím pra­co­v­at s jehlička­mi, ale s nano podložkou.

9. Je mezoter­apie bezpečná?
Ano, mezoter­apie je bezpečný a min­imál­ně invazivní post­up. Všech­ny naše ošetření jsou prováděny jed­norá­zový­mi pomůcky a  dodržu­ji bezpečnos­t­ní protokoly.(dezinfekce, čtverce, rukav­ice, jehličky vše je steril­ní a na jed­no použití)

10. Jaký je rozdíl mezi mezoter­apií a botoxem?
Zatím­co oba pos­tupy se použí­va­jí k omlazení pleti, mají odlišné účinky.

Botox relax­u­je svaly a tím reduku­je vrásky, zatím­co mezoter­apie zlepšu­je celkový vzh­led pleti tím, že ji hydratu­je a posiluje.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře