Všechno je chemie

 

Slýcháváme a čteme, že přírod­ní je neškod­né a chemické je škodlivé. Ráda bych se na toto téma rozep­sala a dala vám jas­né info co a jak.

Ve skutečnos­ti je chemie pod­sta­tou výro­by každé kos­metiky, i té nejvíc přírod­ní a bio. Tech­nicky vza­to, i obyče­jný odvar z kopřiv, kterým si přeli­jeme vlasy, je výsled­kem chemick­ého pro­ce­su, při němž doš­lo k přeměně látky. Vzdát se úplně chemie nejspíš zna­mená roztírat si po obliče­ji pouze syrové bře­zové listí ….…

Naše důvěra ve vše přírod­ní by neměla být bezvýhrad­ná. Do kos­metiky se přidává přírod­ní nerost MASTEK (anglicky talc).

Ten­to nerost se běžně přidává do pudrů, rtěnek, očních linek, stínu nebo antiperspirantů.

Také se přidává i jako poji­vo do léků a sám o sobě je neškod­ný, ale prob­lém je, že v přírodě se vysky­tu­je v těs­né blízkosti azbestu a čas­to je kon­t­a­minován jeho jem­ný­mi vlákny.

Vědecké lab­o­ra­toře ten­to prob­lém zatím neumí vyřešit.

Umělé látky vyrobené v lab­o­ra­toři se naší důvěře příliš netěší. Vyvolá­va­jí v nás stra­ch z neznámého, dom­níváme se, že syn­tet­ické před­stavu­je pro naše tělo vždy větší zátěž a hrozbu kom­p­likaci než to poc­tivě přírodní.

Kyseli­na hyaluronová, dnes tvoří téměř povin­ný zák­lad každého kos­met­ick­ého hydratačního pro­duk­tu. Je oprav­du skvělá s účinky prokázaný­mi stovka­mi vědeck­ých studií. Nejlepší na ní je, že ji pro­duku­je samot­né lid­ské tělo, jako důleži­tou součást pojivových tkání. Vysky­tu­je se pří­mo v buňkách a náš organ­is­mus na ní reagu­je přá­tel­sky, jako na starou zná­mou – žád­né aler­gické reakce.

Ale než se ji zmoc­nil kos­met­ický průmysl, využí­vala se pouze k lékařským účelům. Pocházela z kohoutích hře­bínků. Dnes se vyrábí pouze syn­tet­icky. Kyseli­na hyaluronová neob­sahu­je v dnešní době nic živočišného. Takže ji mohou použí­vat i veg­ani a co víc – má lep­ší vlastnosti.

Ale nechme teď kyselinu hyaluronovou a podíve­jme se na parabe­ny, kterých se také dost bojíme.

Kde je voda, tam dříve nebo později vznikne živ­ot. Nežá­doucí­mu množení bak­ter­ií efek­tivně zabraňu­jí právě zmiňo­vané parabe­ny, které pro příznivce přírod­ní kos­metiky nema­jí zrov­na nejlepší pověst.

Pokud vás znek­lidňu­je pří­tom­nost parabenů ve složení, hlede­jte na obalu označení Paraben free.

Normy v EU jsou přís­né, pov­olené množství parabe­nu v kos­met­ick­ých přípravcích je minimální.…

Co nám doopravdy škodí?

MUDr. Dag­mar Jírová, Csc., je většině českých výrobců kos­metiky dobře známá. Dlouhý desetiletí pracu­je jako vedoucí Národ­ního ref­er­enčního cen­tra pro kos­metiku, kde se provádějí testy potřeb­né k získání průkazu bezpečnos­ti ke každé­mu pro­duk­tu, který má jít do prodeje.

Radí, rozum do hrsti. Věno­vat pozornost správné­mu skladování kos­metiky, pravidel­ně vyřa­zo­vat prošlé pro­duk­ty, dodržo­vat pokyny způ­sobu aplikace, respek­to­vat, pro jaký typ pleti je ten přípravek určen, apliko­vat jej na pokožku VŽDY umytý­ma ruka­ma a posled­ní věc, která se nám možná nezdá důležitá : „Škodlivé jsou dlouhé horké koupele v chlorované vodě. Kůže bobt­ná, povr­chový ochran­ný film zmizí a do pokožky pak snad­no pronika­jí vysoce dráž­di­vé látky obsažené v koupelových solích a pěnách. Pokud se po takovém dobro­vol­ném louhování pořád­ně neo­plách­nete čis­tou vodou, časem nejspíš rozšíříte řadu českých alergiků“.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře