Kruhy pod očima

Proč je vůbec máme a jak se jích zbavit?

Tak to je otáz­ka za mil­ión korun :-). S nad každý z nás s tím­to prob­lémem boju­je. Důvodů má hned něko­lik a hned vám je napíšu. Také já s tím­to prob­lémem boju­ju už od puberty.

 

Důvodů proč je máme je něko­lik. Může za to nedostatek spánku (po noční), úna­va, stres, psy­chické vypětí, dehy­drat­ace, zdravot­ní prob­lémy či genetika.

Nedostatek mela­ton­inu, může mít také za následek, že vám vzni­knou kruhy pod očima.

Proč jsou vůbec tyto hnědé a nafi­alovělé kruhy pod oči­ma? Je to tím, že oční okolí je 3krát tenčí než ostat­ní části obličeje.

Starším lidém se tato kůže tenčí, je to tím, že tuk, který udržu­je pokožku vyp­nutou se ztrácí věkem. 

Není to jen kos­met­ický prob­lém, ale také i pro­jev nemo­ci (chu­dokrevnost, jater­ní prob­lém, onemoc­nění štít­né žlázy, nemoc­né srd­ce, led­viny či stře­va) nebo špat­né stravování (nevyvážená stra­va, nedostatek vita­mínů a minerálů).

Také časté koukání do mon­i­toru počí­tače, table­tu, mobilu nebo zdržování se v zak­ouřené prostředí, pylová alergie má vliv na kruhy pod očima. 

 

Jak si pomoct a zbav­it se těch­to kruhů pod očima?

Pokud jsme unavení ve stre­su nebo máte  psy­chické vypětí máte nafi­alovělé kruhy a těm pomůžeme tak, že  se pro­jdete na  procházku na čestrvém vzduchu, kdy se dostatečně okys­ličíme a také dojde k uvol­nění a rozproudění hor­monů štěstí serotoninu.

 

Co se týče kos­met­ické rady, tak tady je na místě pro zakry­tí kruhů pod oči­ma korek­tor, který by měl být světle­jší než váš použí­vaný make­up. Korek­tor by měl oční okolí prosvětlit a osvěžit. Před použitím korek­toru si man­ažte oční okolí hydratačním krémem, aby se korek­tor nevpil do vrásek.

Také jsou dobré stu­dené obkla­dy nebo gelové polštářky pod oči. Zmírní otek­lost a takz­vané pytle a zbaví vás únavy očního okolí. Dopře­jte si odpočinek v této uspěchané době a uvol­něte se u těch­to procedúr.

Doporuču­ji i detox těla, který se dělá na jaře a na podz­im. Zbaví vás nečis­tot v těle, které jste si za půl rok nashromáždi­ly v těle.

Teď při­jde dobrá zprá­va. Objevila jsem po brouzdání inter­netem a hledáním ještě jiného řešení, které by pomoh­lo s bojem toho­to prob­lémů. A našla jsem infor­ma­ci, že exis­tu­je účin­ná lát­ka jménem HALOXYL.

  • HALOXYL - je obsaže­ny v krémech
  •                        — dobře působí na tmavé kruhy pod očima
  •                        — má zesvětlu­jící účinek
  •                        — je určen ženám i mužům

Vědecké studie ukazu­jí, že Haloxyl reduku­je viditel­nost tmavých kruhů až o 60%. Pro opti­mál­ní výsledek je dobré krémy s obsa­hem této látky používát nejméně 5–6 týd­nů pro viditel­né výsled­ky. Nanáší se obvyk­le večer před spaním na oční okolí a jen ho lehce vklepaváme ne roztíráme, aby jsme si zbytečně nenata­ho­vali oční část.

  •  

Na trhu jsou různé typy kré­mu pod oční okolí a nevy­bíráme jej podle typu pleti (smíšená, mast­ná, suchá). Vybíre­jte ty, které se spe­cial­izu­jí na oční okolí a nejlépe s účin­nou látk­ou haloxyl.

Bab­ské rady - naše babičky použí­valy na ten­to prob­lém chlazenou kávovou lžičku a celou si ji přiložili na oko a nebo použí­valy vyluho­vaný sáček černého nebo zeleného čaje, který také přik­lá­dalý na oko. 

Malý recept jak očis­tit játra a zbav­it se kruhu a pomůže to i s pravi­dleným vyprazdňováním je, že každé ráno si budete dávat polévkovou lží­ci olivového ole­je a lží­ci cit­rónové šťávy. Můžete odd­ěleně nebo dohro­mady. V tom­to recep­tíku by jste měli vytr­vat ale­spoň měsíc, aby jste viděli první účinky.

 

Takže závěrem vám chci popřát úspěšný boj s tím­to prob­lémem a dejte vědět jak vám naše rady pomohly. Vaše Veru