Náš příběh

Jsme dvě kamarád­ky, které baví naslouchat si, pečo­vat o sebe a roz­ma­zlo­vat se. 

Chceme, zde radit ženám, jak  o sebe správně pečo­vat v každém věku.

Jak jsme se k tomu­to vůbec dostaly?

Jsme dvě kamarád­ky, kdy sho­da náhod a okol­nos­tí nás dala dohro­mady. Máme  podob­né cíle a každá jsme přesto jiná, tak dohro­mady tvoříme výborný tým a naše posel­ství péče o sebe bude i pro Vás inspirací.

Proč právě web a toto téma?

Jak už je výše v úvo­du řečeno jsme dvě kamárad­ky a rády o sebe peču­jeme. A tak jsme si řekly:„Proč tím­to nepomáhat i jiným ženám, které na to nema­jí tolik času nebo dokonce péči o sebe už vzdaly?.”

Chceme krok po kroku vysvět­lo­vat co a jak použí­vat. Jak se o sebe starat, aby to nez­abralo moc času a bylo to efektivní.

Dávat zde rady, tipy a triky. A aby to byla zába­va a né nuda.

Navíc jsme vytvořili skupinku žen, kde si dáváme infor­ma­ce, ale nepro­pogu­jeme žádaného výrobce.

Kdo je Veroni­ka Teinerová

Jsem máma dvou krás­ných zdravých kluků. Tomášek 10 let a Kuba 3 roky. Jsem také manžel­ka chla­pa, který mě pod­poru­je v tom co chci dělat. Tím­to mu moc děku­ji. Než jsem odešla na mateřsk­ou pra­co­v­ala jsem jako poš­tovní úřed­nice u přepážky a průběhu mateřské jsem si začla přivy­dělá­vat doporučováním kosmetiky.

 Přemýšlela jsem, kdy jsem poprvé přičuch­la ke kos­met­ice a péči o sebe. No dlouho jsem přemýšlela a přišla jsem na to, že mě na střed­ní škole trápi­ly kruhy pod oči­ma. Takže jsem si pořídi­la první deko­ra­tivní kos­metiku v podobě korek­toru. Značku si už nepa­matu­ju. Řasen­ka přišla snad až ve třeťáku.

A péče o pleť jsem začala řešit, až jsem chodi­la do práce a to taky, že bych tomu přik­lá­dala nějaký důraz, to vůbec. Byla jsem mladá, bez jakéhoko­liv prob­lémů. Až po třech letech v zaměst­nání po matu­ritě, mi jeden den přišla, jed­na kol­eg­y­ně z práce říct, že mě doporuči­la jed­né paní ať vyzk­ouším kos­metiku Mary Kay.

Tam mi poprvé ukáza­la jak se o sebe starat a co přes­ně použí­vat. Já na ní hleděla, pro­tože do té doby jsem to neřeši­la…  pak jsem začala. Co mi z toho setkání utkvě­lo v hlavě byla užas­ná věta, kter­ou se řídím do teď a říkám to i svým zákaznicím “Čím dřív se začnete starat o pleť tak v pozdějším věku se Vám to vrátí tím, že budete vypa­dat dobře.”

Navíc je Verča neu­věřitel­ný tech­nický typ, takže se stará o všech­ny ty tech­nické věci, aby jste s námi mohli být propojené.

Kdo je Lenka Tolarová

Přede­vším jsem mamin­ka dvou holčiček a téma pleť a kos­meti­ka mě provází celý živ­ot. Už jako dítě jsem obdi­vo­vala svo­ji babičku,která byla dáma každým coulem a ta si ráda mícha­la podomácku vyrobené masky. Hrozně ráda jsem k ní chodi­la a dávali si s babčou její elexíry krásy. 

Vys­tu­dovala jsem zdravot­ní školu a pos­tup­ně se přidá­vali různé kurzy a specializace.Hlavní obor byla pedikérka,manikérka a masér­ka. Pra­co­v­ala jsem  v jed­nom lukra­tivním salónu . Milo­vala jsem barvičky a zdobení nehtů a  sle­dovala různé trendy. Navíc ke mně chodili zákaznice,který mě posou­vali neu­věřitel­ně dál.

Vedle mě  dělali kos­metičky a já se ráda od nich něco dozvěděla navíc a více jsem se začala věno­vat i kosmetice,kdy jsem si i dodělala nás­tavbu kos­metič­ka. Sama na sobě ráda tes­tu­ji vliv nových kos­met­ick­ých prostřed­ků a sle­du­ji trendy.

Kdy kos­metiku vnímám nejen jako jen pre­ven­ci stárnutí,ale i spo­jence v posílení sebevě­domí každé ženy.

Moje mot­to : Krása každý z nás je propo­je­na nejen s vnější krá­sou, ale i celkovým stavem duše a těla. 

Osob­ně jsem kreativec a ráda tvořím, měním, takže vás více prove­du správ­nou péčí o sebe.