VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte ten­to for­mulář a pošlete jej zpět pouze v pří­padě, že chcete odstoupit od smlouvy

 

 

 

Ozná­mení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát: Veroni­ka Teinerová

IČ: 09260960

Adresa: Mlýn­ská 239, 74741 Žimrovice

tele­fon: 734796401

Adresa pro doručování elek­tron­ické poš­ty: info@kosmetikasrdcem.cz

 

 

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tím­to odstupuji/odstupujeme (*) od smlou­vy o nákupu toho­to zboží(*)/o poskyt­nutí těch­to služeb(*):

 

 

 

 

Datum objed­nání (*)/datum obdržení (*):

 

 

Jméno a příj­mení spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

 

 

 

 

Pod­pis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je for­mulář zasílán v listin­né podobě):

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte