Strie

Ten­to prob­lém trápí nejen ženy, ale také i muže. Dokonce i malé děti je mívají.

Já osob­ně mám strie na prsou a na bocích po dvou dětech. Ale netrápí mě to, pro­tože jsou malé a nej­dou vidět. Říkám jim “Strie krásy” a jsou vzpomínk­ou na má těhotenství.

 

Co jsou strie a proč vznikají?

Je to výsledek ztenčení a ztrá­ty elas­tic­i­ty kůže.

Obje­vu­jí se v době, kdy je kůže náh­le roz­tažená např. těhoten­ství a nebo při rych­lém přibírání na váze. Také se mohou vytvořit při posilování či sportování, kdy prud­ce naroste sval­ová hmota.

 

Jak vypada­jí?

Jed­ná se o jizvy, které vypada­jí jako per­leťové linky.  Tam, kde se strie vytvoří, je kůže hrbo­latá, popraskaná a když si na ní šáh­nete ucitíte drob­nou prohlubeň. Také můžou mít růz­nou velikost, ale větši­nou jsou to takové pásky na kůži.

Jak­ou mají vůbec barvů?

Barvu mají čer­ve­nou nebo dokonce fialovou. Po čase vybled­nou a získa­jí svou typ­ick­ou barvu. Může být o něco světle­jší nebo tmavší než okol­ní kůže.

Kde všude je najdeme?

Na břichu, zad­ku, stehnech, zádech, bocích, pažích, u žen i na prsou.

 

Příčiny vzniku strií?

Jak už jsem výše psala vznika­jí při náh­le změně obje­mu naše­ho těla. Kůže se snaží přizpů­so­bit se buď náh­lé­mu přibírání nebo naopak náh­lé­mu hub­nutí. A pokud k tomu dojde oprav­du rych­le tak kůže popraská. 

Vliv na vznik strií můžou mít hor­monál­ní změny (užívání kor­tikoidů nebo kli­mak­teri­um). Mohou vznikat také díky genet­ice či věku .

Strie v těhoten­ství — tím­to trpí až 80% žen v těhoten­ství. Tělo se nedokáže dostatečně přizpů­so­bit změně. Ztenčí se kůže díky hor­monům, které žena pro­duku­je v těhotenství.

 

Strie u mužů — vznika­jí z důvo­du rych­lého přibírání na váze nebo rych­le nabývání sval­ové hmoty.

Co na strie pomáhá?

Lámete si hlavu nad tím jak odstran­it strie?  Asi vás trošku zkla­mu, ale jed­iná možnost je, že si nevzh­led­né jizvy necháte odstran­it laserem či mezoter­apii nebo jinou podob­nou metodou.

Také je dobré pod­pořit pro­ces hojením tím, že budeme pokožku dostatečně hydra­to­vat a pro­mazá­vat krémy či ole­jíčky na ně určené. Pod­poru­jí elas­tic­i­tu pokožky.

 

Co naše babičky použí­valy na strie?

Naše babičky si strie potíraly ole­jem. Ten má potřeb­né látky k výživě pokožky. Někde jsem čet­la i sád­lo, které neob­sahu­je sůl, to je snad taky na všech­no. Ptáte se jaký olej, ale použít, když už chcete jít přírod­ní for­mou? Napřk­lad kokosový, arganový, olivový, más­lo nebo i dět­ský olejíček.

Můžete si zkusit vyro­bit i domácí pee­leng na prokr­vení pokožky. 

Smíchejte mandlový olej a cukr krupice, promíchejte a vetřete na prob­lé­mové par­tie. Rych­le­jí vyblednou.

Také se doporuču­je nanášet na pokožku našle­hané bílky, cit­rónová šťáva.

Co dodat závěrem?

Důležitá je hlavně pre­vence a to přede­vším v podobě mazání par­tií, kde se strie můžou vytvořit. Masáže, které prokrvu­jí pokožku (dobré i pro­ti celulitídě). Hod­ně pít, to je důležité. Zdravě jíst a mít dostatek pohybu.

 

Takže ženy, pře­ji vám, aby jste uspěli v tom­to boji a zmírni­ly ten­to prob­lém nebo mu tře­ba i předešly.