Tajemství hladké pokožky (celulitida)

Domácí bojovní­ci pro­ti celulitidě

Před­stav si, že jdeš po pláži, slunce hladí tvou pokožku a vykres­lu­je stíny na písek, ale ty nemys­líš na nic jiného, než na to, jak se cítíš skvěle ve své vlast­ní kůži.

Tytéž emoce můžeš zažít každý den, když se naučíš, jak si doma připrav­it účin­né anticeluli­tid­ní produkty.

Ano, čteš správně – klíč ke kráse může být ukryt pří­mo ve tvé kuchyni nebo koupelně!

Nejdříve, pojďme si říct to, co všich­ni víme, ale sot­va se o tom mlu­ví nahlas: celuli­ti­da je přirozená a větši­na z nás s ní má nějak­ou zkušenost. Ale kdo říká, že s tím nemůžeme něco udělat a zlepšit vzh­led naší pokožky, pokud to chceme?

A teď, když víme, že cílem není celuli­tidě se sty­dět, ale porozumět ji a při­j­mout ji, pojďme se ponořit do svě­ta domácí kos­metiky, který je ste­jně fascin­u­jící jako efektivní.

1. Domácí kávový peel­ing — bojovník č.1

Před­stav si, že tvůj oblíbený ran­ní rit­uál – šálek kávy – se promění ve spo­jence v boji pro­ti nerovnos­tem na tvé pokožce.

Káva je jako ten druhý, který tě nikdy nezk­lame. Má totiž nejen schop­nost probu­dit tvou mysl, ale i tvou pokožku!

Co budeš potřebovat:

- 1 šálek mleté kávy

- 1/2 šálku kokosového nebo olivového oleje

- 1/4 šálku hrubého cukru

Postup: 

Smíchej mle­tou kávu s cukrem a poma­lu přilévej olej, dokud nevznikne pas­ta. Tato směs je nabitá kofeinem, který povzbuzu­je prokr­vení pokožky a pomáhá tak v boji pro­ti celuli­tidě. Použij ji jako peel­ing ve sprše a krouživý­mi pohy­by masíruj postižená místa.

2. Domácí obkla­dy pro­ti pomer­ančové kůži 

Když si před­stavíš obkla­dy, možná tě napad­nou obrázky lázeňských odpočinků. Ale proč si tyto momen­ty neužít i doma?

Co budeš potřebovat: 

- Jíl (nejlépe zelený nebo modrý)

- Voda nebo bylin­ný čaj

- Něko­lik kapek esen­ciál­ního ole­je (např. roz­marýnového nebo grapefruitového)

Postup: 

Smíchej jíl s vodou nebo vych­ladlým bylin­ným čajem do konzis­tence pasty a přidej pár kapek vybraného esen­ciál­ního ole­je. Nanášej tuto směs na postižená mís­ta, přikryj potrav­inářsk­ou fólií a nech půso­bit cca 30 min­ut. Jíl působí detoxikačně a v kom­bi­naci s ole­ji pod­poru­je odvod tox­inů a zpevnění pokožky.

3. Anticeluli­tid­ní olej – tvůj den­ní pomocník 

Ole­je jsou jako nejlepší přátelé pokožky – hydratu­jí, vyživu­jí a v tom­to pří­padě i boju­jí pro­ti nepří­jem­né celulitidě.

Co budeš potřebovat: 

- 1/2 šálku olivového oleje

- 1/4 šálku směsi esen­ciál­ních ole­jů (např. cypřišový, cit­ronový a levandulový)

Postup: 

Smíchej olivový olej s esen­ciál­ní­mi ole­ji a vmasíruj do pokožky každé ráno nebo večer. Tato směs bude pra­co­v­at na zpevnění tvé pokožky a povzbuzení lym­fat­ick­ého sys­té­mu k lep­ší­mu odvo­du nečistot.

Při tvor­bě těch­to pro­duk­tů je důležité pam­a­to­vat na to, že každá pokož­ka je jedinečná.

Jakýkoli nový přípravek vždy nejdříve vyzk­oušej na malém místě, abys předešla nežá­doucím reakcím.

A neza­pomeň, že zák­la­dem je pravidel­nost a kom­bi­nace s vyváže­nou stravou a pohybem.

Vytváření domácích kos­met­ick­ých přípravků pro­ti celuli­tidě může být nejen zábavné a účin­né, ale i for­mou sebelásky a péče o sebe.

Začni s těmi­to recep­ty a sle­duj, jak se tvá pokož­ka pos­tup­ně stává hladší a pevnější.

Pokud ti ten­to článek při­nesl inspiraci a poc­it síly, neza­pomeň se podělit o své zkušenos­ti a pokroky v komentářích.

Tvůj příběh může inspirovat a povzbu­dit ostat­ní na ste­jné ces­tě ke kráse a sebeakceptaci.

S lásk­ou

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře