Kontakt

Kon­tak­tu­jte nás : Veroni­ka Teinerová, Lenka Tolarová

Horní Kopečná 647/2

46006 Liberech — Rochlice

IČO: 86736311

Tele­fon: 734796401, 731000323

e‑mail: info@kosmetikasrdcem.cz

27.2. 2024

Zázrak jménem retinol: Elixír mládí pro vaši pokožku

Před­stavte si retinol jako hrdinu, který ve světě krásy zvedá meč svět­la pro­ti nepřátelům, jako jsou vrásky, pig­men­tové skvrny a ztrá­ta pružnosti. Nejed­ná se o žád­ného náhod­ného pří­chozího v aréně kos­metiky, ale o zkušeného vet­erá­na, jehož schop­nos­ti jsou ověře­ny bit­va­mi a časem. V tom­to článku se ponoříme do tajů retinolu, té nev­iditel­né hnací síly, která může trans­for­mo­vat vaši pokožku a vrátit jí...

11.2. 2024

Elektrolyty v kosmetice

Jak elek­troly­ty oživu­jí tvo­ji pleť Sto­jíš před zrcadlem a přemýšlíš, co je to kou­z­lo, které tě zahalí do záře jako z obálky lesklého magazínu? Má to být jen o hydrat­aci, výživě a ochraně? A nebo exis­tu­je tajem­ný prvek, který přeměňu­je všed­ní kos­metiku na elixír mládí a krásy? Před­stav si, že tvo­je kos­met­ická taštič­ka je jako alchymi­stická lab­o­ra­toř a ty právě odhalu­ješ ingre­di­en­ci, která vše...

5.2. 2024

Ektoin: Tajemství krásy odhaleno v hlubinách moře

Před­stavte si, že se potápíte do tajem­ného svě­ta pod­mořských hlu­bin, kde svět­lo poma­lu mizí a tlak vody vzrůstá. Ve tmách oceánu, kde obyče­jný živ­ot by neměl šan­ci přežít, se ukrývá malý, ale moc­ný organ­is­mus schop­ný odolá­vat extrém­ním podmínkám. Přírod­ní lát­ka, kter­ou ten­to mikroor­gan­is­mus pro­duku­je, se jmenu­je ektoin – a právě se stává hvěz­dou ve světě kosmetiky. Co je...

29.1. 2024

Tajemství hladké pokožky (celulitida)

Domácí bojovní­ci pro­ti celulitidě Před­stav si, že jdeš po pláži, slunce hladí tvou pokožku a vykres­lu­je stíny na písek, ale ty nemys­líš na nic jiného, než na to, jak se cítíš skvěle ve své vlast­ní kůži. Tytéž emoce můžeš zažít každý den, když se naučíš, jak si doma připrav­it účin­né anticeluli­tid­ní produkty. Ano, čteš správně – klíč ke kráse může být...

28.1. 2024

Mýty a pravdy o celulitidě

Co oprav­du fun­gu­je a co je jen mýtus? Před­stav si pomer­ančovou kůru. Tvr­zovitá, výrazná a zcela ojed­inělá. Nyní si před­stav, že každá její jam­ka a bráz­da reprezen­tu­je jed­nu z mno­ha bájí a zkazek, které kolu­jí o fenoménu jménem celulitida. A právě dnes se společně ponoříme do těch­to oranžových hlu­bin, aby­chom na svět­lo vytáh­li prav­du, a vyvrátili mýty. Celuli­ti­da, to je vlast­ně taková nevyžá­daná osla­va žen­skosti,...

27.1. 2024

Péče o pleť během onkologické léčby: Tohle musíte vědět.

Co by měli vědět onkologický pacienti o pleti.

25.1. 2024

Scrab na pokožku hlavy jako klíč k hedvábným vlasům

Před­stav si, že sto­jíš v hlubokém lesním hvoz­du. Vše kolem tebe je tiché, jenom vzdálené šumění listů a zpěv ptáků proniká sluneční­mi paprsky, které se probí­je­jí koruna­mi stromů. Tvá kůže pociťu­je každý dotek přírod­ních prvků, a najed­nou si uvě­domíš, že ste­jně jako les potře­bu­je péči a obnovu, tvá pokož­ka hlavy volá po očistě a obnově. Nyní si před­stav, že máš v ruk­ou...

23.1. 2024

Tajemství Pročištění Těla: Cesta k Vnitřní Harmonii

Vítej v mag­ick­ém světě, kde se očista těla proměňu­je ve skutečný elixír života. Před­stav si na chvíli tvo­je tělo jako zahradu, která kvete a prospívá díky pečlivé­mu odstraňování plevelu a pravidel­né­mu zavlažování. Podob­ně jako zahra­da, i naše tělo potře­bu­je pravidel­nou očis­tu, aby mohla naše vnitřní zahra­da živ­ot­ní energie kvést nej­jas­nějším kvítem. V tom­to článku se podíváme na pročištění těla zevnitř a odhalíme,...

22.1. 2024

Odhalení mýtů v péči o pleť

Příběh pravdy za krás­nou pokožkou. Vítej v pohád­kovém světě péče o pleť, kde fak­ta a fikce tančí v maskérně plné zrcadel zkres­lu­jících real­i­tu. Dnes tvé kroky prove­dou labyrin­tem mýtů o kráse, aby­chom našli ten nej­jas­nější odraz pravdy. Připrav se na ces­tu, na které rozsvítíme svět­la poznání a rozp­týlíme stíny nepravd, které se týka­jí tvé pokožky. Mýtus 1: Více pro­duk­tů zna­mená lep­ší péči. Před­stav si, že...

21.12. 2023

Proč cukr poškozuje pleť?

Článek popisuje vliv cukru na naši pokožku prostřednictvím procesu zvaného glykace. Cukr se v těle váže na proteiny a lipidy, čímž vytváří škodlivé produkty zvané AGEs, které narušují strukturu pokožky, způsobují vrásky, vyvolávají zánětlivé procesy a blokují průchod živin a kyslíku do pokožky.