Alergická pleť?

Stále více lidí si stěžu­je na alergie a kos­meti­ka u žen sto­jí na prvním místě v sez­na­mu podezřelých. Ale mám poc­it, že neprávem.

Kos­met­ické alergie nej­sou v posled­ních letech častější, ale mys­lím si, že spíš vzác­nější. To, že kos­meti­ka v tom­to směru má neg­a­tivní pověst, je pravděpodob­ně způ­sobeno tím, že alergie jde v ruku v ruce s kožní­mi symptomy.

Takže laikové potom log­ický tvrdí, že ten­to či ten­to přípravek jim způ­so­bil aler­gick­ou reak­ci. Takže kos­met­ické přípravky upada­jí pak v nemilost ač za to tře­ba nemůžou. Málo lidí ví jak rozlišo­vat aler­gické reakce.

Jak k alergii dochází?

O alergii mlu­víme tehdy, je-li do hry zapo­jen i imu­nit­ní sys­tém a tělo pak přehnanou obra­nou reagu­je na látky, které samy o sobě jsou zcela neškod­né. Náš imu­nit­ní sys­tém má paměť ten si pamatu­je jaké látky jsou pro tělo škodlivé a které nikoli a pokud zjistí škodlivé látky okamžitě jde do boje a zničí je.

Pokud vznikne alergie tak celý ten­to paměťový sys­tém se vychýlí z rovnováhy a pak nedokáže rozlišit co je škodlivé a co niko­liv. Takže napadá i bezpečné látky a pro vás neškodlivé.

Jaké jsou typ­ické reakce alergie?

  1. nikdy se nepro­jeví spon­tán­ně, ale se zpožděním něko­li­ka hodin či dní
  2.  ke znakům aler­gick­ých ekzémů je prud­ké svědění, zčer­venání či otoky, které se neomezu­jí jen na mís­to kontaktu

Mno­ho kožních prob­lé­mu mohou vypa­dat podob­ně a dokonce i kožní lékař dokáže s jis­to­tou diag­nos­tiko­vat alergii pomocí testů. Pokud si mys­líte, že jste alergičtí na kos­met­ické přípravky, nechte se u kožního lékaře otesto­vat a uvidíte co vám řekne.

Test si můžete udělat i samy doma tím, že se na pár dní vzdáte vešk­eré kos­metiky co jste doteď použí­vala. A pak po pár dnech budete každý den přidá­vat jeden přípravek jeden den, druhá den další přípravek, třetí den další přípravek a uvidíte jak se pleť chová. Tak­to můžete nalézt přípravek, který vám způ­sobu­je alergie.

Nejčastější kos­met­ické alergeny:

  1. konz­er­vanční látky (tzv. parabe­ny — kyseli­na hydro­ciben­zoová, etyl­parabe­ny, metyl­parabe­ny, butyl­parabe­ny, propy­l­parabe­ny také imidazolidinyl-urea
  2. další skupina možných aler­genu tvoří UV-filtry
  3. nebo látky dodá­va­jící vlhkost pleti napřík­lad propy­leng­lykol či lano­lin obsažený v něk­terých krémech.

Na co by si alergikové měli dát pozor u kosmetiky?

  1. vzdát se výrobků, které nema­jí označení co obsahují
  2. vyzk­oušet si snášen­livost výrobků pomocí testů. To zna­mená nanést výrobek a počkat asi tři dny, jestli vám nezpů­sobí reakci 
  3. při koupi nové či neznámé značky, nekupo­vat hned celou jejich řadu, ale vyzk­oušet první jeden výrobek. Pokud vám bude sedět koupíte si i zbytek řady

Alergie nebo jen podráždění?

Pokud vám kůže bezprostřed­ně po nane­sení přípravku zčer­vená, pálí či svědí, zna­mená to, že se nejed­ná o alergii, ale o nes­nášen­livou reak­ci nebo-li podráždění. Podráždění zna­mená, že se kůže brání na nějak­ou látku, která je obsaže­na v přípravku a sig­nal­izu­je vám, že není ten daný přípravek dost šetrný. Podráždění kůže také může zna­me­nat, že na ní klademe moc velké nároky, napřík­lad střídání výrobků nebo používání více výrobku najed­nou, aby jsme urychlili nějaký proces.

Podráždění kůže na rozdíl od alergie se nemusí pro­je­vit pokaždé. Je-li kůže podrážděná napřík­lad chla­dem, horkem nebo příliš agre­sivní­mi přípravky (peel­ing) se reakce může pro­je­vit prudče­jí než kdyko­liv předtím. Pokud je kůže v pohodě a uvol­něná reakce se nemusí ukázat vůbec.

Nes­nášen­livé reakce se dostavu­jí snad­něji u jem­né a od přírody citlivé pleti. Ta by měla použí­vat hypoa­ler­gen­ní výrobky, které jsou urče­ny pro citlivou pleť. Toto je dostání v lékarnách. Ale výrobky nesoucí označení “hypoa­ler­gen­ní” muse­jí být klin­ick­ý­mi kon­trolováný­mi pokusy testovány na kůži alergiků. Přípravky nesoucí označení jako “der­ma­to­log­ický testo­vané”, jsou to testy, které se provádějí na zdravé kůži.

Takže sto­pro­cent­ní jis­to­tu v těch­to označených pro­duk­tech nemáme. I ony můžou obsa­ho­vat malé množství konz­er­vačních látek, které vyvola­jí alergie či podráždění.

 

Závěrem chci jen nap­sat, zkuste rozlišit alergii a reak­ci na kos­met­ické přípravky. Pokud si neb­udete vědět rady jsme tu my a nebo odborný lékař, který vám také rád poradí.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře