Lepená krása

Anti-aging bezbolest­ně, lac­ině, doma a s dobrý­mi výsled­ky? Tím je tzv. TEJPING. Co chtít víc?

Stár­nutí je přirozenou součástí živ­ota a vrásky jsou jed­ním z jeho viditel­ných příz­naků. Naše pokož­ka je vel­mi jem­ná, snad­no ji poškozu­je prostředí, ve kterém se pohy­bu­jeme, náš živ­ot­ní styl, a dokonce i jíd­lo a pití, které tělu posíláme.

Stárnutí nezmizí, ale zastaví se

Další­mi fak­to­ry, které přis­pí­va­jí ke vzniku vrásek, jsou grav­i­tace, vys­tavení pokožky sluníčku, vliv živ­ot­ního prostřed­ní a taky stres.

Co můžeme udělat?

Nejlepším způ­sobem, jak se vyh­nout vráskám, je čis­tit si obličej 2krát den­ně a použí­vat dobrý hydratační krém. Mno­ho žen, ale i mužů zvažu­je a taky apliku­je použití der­mál­ních výplní k vyh­lazení vrásek, ale to může to být drahé, bolestivé i časově náročné.

Naštěstí exis­tu­jí i jiné způ­so­by, jak se zbav­it vrásek nebo je zre­duko­vat, jsou mno­hem rych­le­jší a cen­ově výhod­né, navíc je můžeme apliko­vat sama doma.

Sláva tejpování

Jed­nou takovou metodou je tzv. tejpování a lze ho použít na jak­oukoli část těla k pre­ven­ci nebo reduk­ci vrásek. Právě tejpování obliče­je jako náhra­da face liftin­gu, botoxu atd. se sta­lo posled­ní dobou hod­ně pop­ulární. Vhod­ně umístěné pásky na obliče­ji umí pokožku nadzved­nout, přitáh­nout a zmír­nit vrásky.

Face tejping pomáhá stim­ulo­vat sval­ovou paměť a učí svaly zase pra­co­v­at. Vhod­né umístění pásky působí pro­ti gra­ti­vaci a pomáhá zvýšit cirku­laci tekutin (vody, výživových sér a krve) v postižených oblastech tím, že ji nadzvedne a mís­to se samo pos­tup­ně vyplní, tedy se vyh­ladí vrásky.

Tejping vám pomůže s vráska­mi na čele , mračivka­mi, hluboký­mi nosoret­ní­mi rýha­mi, pod­brad­kem a kůži na krku, mim­ic­k­ý­mi vráska­mi kolem rtů a očí a léči taky otoky.

Jak přes­ně to funguje?

Kinezi­o­log­ické pásky, který­mi se oblepu­jí sportov­ci určitě znáte. Navíc mírní bolesti a otoky, díky lep­ší­mu prokr­vení tkání. Podob­ně, i když trochu jinak, fun­gu­jí také tejpy na obličej. Když se tejp nalepí na obličej, trochu to smrští a lehce pokožku nadzvedne. Tím odle­hčí tkáni, povzbudí proudění lym­fy, prokr­vo­vaní a uvol­ní svalstvo.

Jaké tejpy jsou vhodné?

Měkké pásky určené speciál­ně na obličej jsou vyrobe­ny z prodyšných umělých bavl­něných vláken. Nejprve byste si však měla otesto­vat, jak snášíte voděodol­né lékařské lep­id­lo, a to tak, že si tejp přilepíte na krk. Pokud dané mís­to zarudne, měla byste zvolit výrobek určený speciál­ně pro citlivou pokožku. A proč exis­tu­jí různé barevné vari­anty? To má jen psy­cho­log­ický účinek, nic dalšího v tom hle­dat nemusíte. Jednoduše si vyberte barvu, která se vám libí.

Jak se správně nalepují?

Nejprve je potře­ba pásku přistři­h­nout na velikost odpoví­da­jící dané par­tii, napřík­lad čelu nebo tvářím, a pak ji nalepit na očiště­nou pokožku. Abyste tejp zafixo­vala, přiložte dva prsty na jed­nu stranu pásky a pak pokožku jem­ně vytáh­nout naho­ru, pří­pad­ně směrem ke spánkům, nakonec tejp přitlačte.

Měl by zůs­tat nalepený nejlépe přes noc. Druhý den budou vrásky viditel­ně vyh­lazené. Účinek vydrží něko­lik hodin, v průběhu dne, kdy budete využí­vat mim­ic­ké svaly, efekt bohužel začne zase klesat.

Důležité je hod­ně pít, nejlépe čis­tou vodu a vyh­nout se kávě, tučným jídlům, alko­holu a per­livým nápojům.

 

Jak aplikovat obličejovou pásku?

  1. Odličte se, důk­lad­ně si vyčistěte obličej a pro­masíru­jte ho.
  2. Z pásky odstři­h­něte požadované tvary, pro oblast kolem očí můžete odříz­nout do tvaru V a umístit ho nad a pod oko
  3. Povolte obličej a začněte lep­it. Tejpy by měly být vždy aplikovány po proudu lym­fy a měly by mírně táhnout
  4. Pásku nalepte nejprve stře­dem a pokraču­jte směrem naho­ru či ven. Pás­ka by měla být apliková­na na oblast, na níž se snažíte reduko­vat vrásky. Jde-li tře­ba o vrásky kolem oči, proužek nalepte na oblasti kolem oči, jako je čelo, tváře, horní část nosu a horní ret
  5. Nechte tejp půso­bit klid­ně i něko­lik dní, min­imál­ně se ale doporuču­je 8 hodin, tře­ba přes noc. A také ale­spoň jed­nou nebo dvakrát týdně
  6. Před sej­mutím tejpy nejprve pořád­ně naole­ju­jte pleťovým olejem
  7. Proužky odstraňte jem­ným rolováním a mís­to, kde byly nalepené, dostatečně pro­mašťu­jte, aby se zabráni­lo vysy­chání a zarudnutí

 

Nosoret­ní vrásky — změřte si vzdálenost mezi nosoret­ní rýhou (prohlubeň vedoucí po tváři od nosu k ústům) a ušním boltcem a podle její délku si ustři­h­něte 2 cm široký tejp. Kůži směrem k uchu nap­něte a tejp přilepte, můžete položit dva vedle sebe s asi tak půl­cen­timetro­vým odstupem

Vraní stopy — vys­tři­h­něte čtyři a čtyři ste­jně dlouhé tenčí pásky. Našpulte rty a do tvaru O a z jed­no­ho bodu u vnějšího koutku oka lep­te tejpy pěkně rozvětvené, natáh­něte pásku a zafixujte.

Vrásky na čele — Kůži na čele povytáh­něte naho­ru a doprostřed čela umístěte 1 cm široký  a 5 cm dlouhý tejp. Pokud chcete, můžete o něco kratší nalepit vle­vo a vpra­vo s rozes­tu­pem 1 cm, nebo rov­nou celý trojůhelníček.

 

TAK VZHŮRU DO BOJE PROTI VRÁSKÁM, JDEME NA TO!

 

 

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře