Nejpoužívanější aktivní látky v kosmetice — Kyselina hyaluronová


Kyseli­na hyaluronová je snad nejčastější a nejpouží­vanější aktivní lát­ka použí­vaná v kos­met­ice.
Čas­to je přirovná­vaná k přírod­ní­mu zázraku a i právem, kdy skutečně po jejím užití vidíte výsledek.

V kos­met­ice se využívá schop­nost hyaluro­nanu vázat vodu a vytvářet na pokožce tenký film, který vyvolává same­tový efekt při dotyku.

V našem těle dokáže udržet až tisíciná­sobek svo­ji váhy, což zna­mená, že udržu­je extrém­ně vysok­ou vlhkost v našem těle a tady se obje­vu­jí různé mýty kvůli pro­cen­tům. Kdy se udává, že 1 gram kyseliny hyaluronové udrží až 6 litrů vody, což je 6000% ! 

Díky tomu ji řadíme mezi humek­tan­ty. ( Humek­tant je lát­ka, která do sebe při vysoké vlhkosti vzduchu přitáhne vlhkost. ) A i pro­to pro­cen­ta hra­jí roli a vznikl jeden z mýtů.

“Čím více je pro­cent kyseliny hyaluronové v přípravku, tím lépe.”

Kdy je jeden z mýtů je :
“Čím více je pro­cent kyseliny hyaluronové v přípravku, tím lépe.”

Mno­ho lidí si mys­lí, že čím vyšší pro­cen­to hyaluro­nanu se v kos­met­ice nachází, tím lep­ší bude mít přípravek účinky. Není to ale tak úplně prav­da. Pokož­ka vstře­bá jen urči­tou část a jak­mile je “přesycená”, zbytek jednoduše nepustí dovnitř. Z toho důvo­du se v kos­met­ice nachází 1–3 % kyseliny hyaluronové (hyaluro­nanu).

Mno­hem více než na množství záleží na velikosti molekul.

U výrobců kos­metiky se objevuje:

Vysoko molekulární hmot­nost, která zůstává na povrchu pokožky a tím působí jako zámek, který jí chrání před odpořováním vlhkosti a působí tedy ‚jako ochran­ná vrst­va před vypařováním. její další výho­da je, že nevytváří mast­ný film, přit­om působí jako okluzivum.

V INCI je uve­dená jako ACID HYALURONIC

Nízká molekulární hmot­nost prochází do hlubších vrstev kůže, kde na sebe nabalu­je vodu, což je výborný pro hydrat­aci uvnitř v pleti a součas­ně i hydratu­je kolagen­ová a elasti­nová vlák­na, čímž nám udržu­je mladistvý vzhled.

V INCI je uve­dená jako SODIUM HYALURONOVÁ nebo POTASSIUM HYALURONATE


Při stu­dování přípravků s kyseli­nou hyaluronovou se díve­jte spíše na kval­i­tu a velikost molekul. Příliš velké moleku­ly neovlivní vrásky, které vznika­jí v nižších vrstvách kůže, pro­tože nej­sou schop­né se tak hluboko dostat.

Volte pro­to přípravky s kom­bi­nací menších a větších molekul kyseliny hyaluronové, které hydratu­jí pokožku na povrchu a boju­jí pro­ti vráskám v místě jejich vzniku

.Čím více je pro­cent kyseliny hyaluronové v přípravku, tím lépe, ale jen do určitého množství.

Navíc působí i jem­ně, jako antiox­i­dant s pro­tizánětlivý­mi účinky, pro­to je vhod­ný i pro mast­nější typ pleti.

Najdete jí snad ve všech pro­duk­tech v kos­met­ice od krémů, sér, masky, ampule, odličo­vače i pleťové vody.

Je zák­la­dem hezkého make-upu , kdy stačí správně hydra­to­vat, aby se vyh­ladili nerovnos­ti a pleť se jem­ně vyrov­nala a získala na objemu.

Je vhod­ná pro všech­ny typy pleti včet­ně citlivé nebo akneózní a jestli nevíte jaký máte typ pleti můžete si stáh­nout náš ebook, kde se dozvíte k čemu je fajn tohle vědět.


Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře