Neprošvihni čas na řešení pigmentace!

Podz­im — ideál­ní doba k řešení naší pig­men­tace a použití chemick­ého peelin­gu a séra. Kdy na řešení máme omezenou dobu jen do jara.

Co je vhod­né použít?

Něk­teré z Vás si s cest dove­zli i krémy na pig­mentaci s obsa­hem HYDROCHINONU, je to lát­ka, která skutečně krás­ně zabírá na pig­ment, ale pozor je taky dost dráž­di­vá a není úplně šetrná. V ČŘ je zakázaná, pro­tože způ­sobu­je rakov­inu. Kdy po používání chemické sloučeniny je sil­né podráždění, větší citlivost na slunce. Navíc ničí kola­gen, takže díky tomu nám vznika­jí vrásky, takže doporuču­ji použít látky, které jsou šetrnější.

A jaké látky jsou šetrnější?

Mezi hlavní aktivní látku patří KYSELINA KOJOVÁ, která je napros­to nepřekonatel­ná při řešení pig­men­tu i u stařeck­ých skvrn. Působí pří­mo na melanocy­ty, tím že zas­tavu­je enzym, který se podílí na tvor­bě melan­inu. Navíc posilu­je buněč­nou membránu.

Další  aktivní látky:

Kyseli­na  aze­laová — podle věd­ců zas­tavu­je nesprávně chova­jící prvky ve vrstvách kůže.

Kyseli­na Glykolová- urych­lu­je výměnu buněk a pomáhá dostat na povrch mladší buňky.

Kyseli­na mléčná- reg­u­lu­je ph pokožky.

Směs sér, které jsou cílené na pig­mentaci používe­jte jen míst­ně, kde řešíte prob­lém. Na zbytek pokožky si dejte to co běžně používáte.

Další možnos­tí je laser, který může způ­so­bit zjizvení pokožky. Takže doporuču­ji zajít skutečně k pro­fe­sionálovi, pro­tože už jsem i viděla pleť ošk­livě poškozenou a faaakt to jde blbě řešit. Navíc, když neod­straníte příčinu, tak opět prob­lém vznikne.

Ve skupině Zdravá krása s Tolark­ou | Face­book Vám dám video, kdy pomocí jednoduchého tes­tu zjistíte, jak rych­le se pig­men­tu zbavíte.

Neza­pomeňte, že na kos­met­ické ošetření navazu­je domácí péče, kdy vám můžu doporučit pro­duk­ty určené na pig­men­tové skvrny. Vydržte aspoň dva měsíce s pravidel­nou péčí a aktivní­mi látka­mi. S pří­cho­dem jara ten­to typ výrobků přes­taneme použí­vat a sáh­neme na SPF k ochraně pokožky a antioxidantů.

Jsme dvě kamarádky, které baví naslouchat si, pečovat o sebe a rozmazlovat se. Náš příběh si můžete přečíst zde>>
Komentáře